Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Zuider Gymnasium

Homepage Zuider Gymnasium

Toetsing en examinering

‘We bieden gepersonaliseerd leren en we zijn een begaafdheidsprofielschool (BPS). Het kan voorkomen dat leerlingen van 9 jaar hier in de brugklas starten, dat leerlingen versnellen en al school- en eindexamen doen in leerjaar 4. Toetsing en examinering is daardoor complexer. We houden voortdurend in de gaten of alles volgens plan verloopt met elke leerling.

In de onderbouw hebben we een Programma van toetsing onderbouw (PTO). We werken al in de brugklas met het RTTI-model.

In onze examencommissie zitten ook conrectoren. Ook is het examenbureau erbij aangesloten: drie personen die praktisch aan de slag gaan met de toetsen en examens. We hebben de verantwoordelijkheden belegd in alle lagen, bijvoorbeeld bij een sectieleider.

We proberen de toetsdruk laag te houden. Het toetsrooster presenteren we aan de leerlingenraad, die aangeeft welke verbeteringen er mogelijk zijn. Zo is iedereen er tevreden over.

We garanderen de kwaliteit van toetsing en examinering door een verplichte toetsmatrijs bij elke toets, door een docent nooit in z’n eentje verantwoordelijk te maken voor een toets en elke toets eerst aan de examencommissie te laten voorleggen. Eenpersoonssecties werken voor een second opinion samen met het Sint-Oelbertgymnasium en in de toekomst ook met het Marnix Gymnasium.

De vaksecties maken cijferanalyses en vergelijken de resultaten met die van vorig jaar. Ook analyseren we onze examenresultaten aan de hand van het Cito-programma WOLF.

Om de paar jaar vragen we externen onze schoolexamens te reviewen, bijvoorbeeld vanuit de Onderwijsinspectie.

Onze examendocenten volgen jaarlijks scholing en ze houden de ontwikkelingen actief bij. We onderhouden contacten met landelijke instellingen zoals het Cito.

Binnen CVO vergaderen sinds 2022 de examensecretarissen van CVO-scholen regelmatig. We helpen elkaar om reglementen te verbeteren of toetsbeleid aan te scherpen.

Het belangrijkste inzicht van de laatste jaren is dat toetsing van de leerlingen bewust en doordacht moet gebeuren. Dat de leerlingen dankzij de toets weten wat ze al ontwikkeld hebben en waarin ze zich nog kunnen ontwikkelen. De leerling vertelt een paar keer per schooljaar over zijn of haar ontwikkeling aan ouders en mentor. Dit systeem helpt de lerende cultuur in onze school en vormt de basis van ons onderwijs.’  

Strategisch personeelsbeleid

‘We zorgen er in de basis voor dat we voldoende bevoegde docenten hebben, die we een goed onboardingstraject aanbieden met goede docent-coaches. Het werken in Rotterdam-Zuid is door de armoedeproblematiek intensiever en vraagt een ander slag docenten. Die zijn nog schaarser in deze tijd van het lerarentekort.

We hebben leerlingen met allerlei achtergronden op school, gewone gymnasiumleerlingen, hoogbegaafde kinderen en leerlingen met taalachterstanden die bijvoorbeeld nog maar twee jaar in Nederland wonen. We zoeken vakmensen die goed in staat zijn om te differentiëren en die gepersonaliseerd onderwijs en persoonlijke begeleiding kunnen bieden.

We presenteren onze school als een heel interessante werk- en leerplek, en faciliteren het leerproces goed. En we profileren CVO als een betrouwbare werkgever met veel groeimogelijkheden.

Een strategisch doel is dat we onze eigen leerlingen actief stimuleren om de lerarenopleiding te volgen en bij CVO te komen werken. Zij kunnen goede rolmodellen zijn voor kinderen, helemaal op Zuid.

Onze oud-leerlingen zijn erg betrokken, sommigen geven les op het pregymnasium en op onze Zuider gymnasiumbasisschool in bijvoorbeeld klassieke talen, robotica en Formule-1-techniek. Dat zijn mooie kweekvijvers.

Het personeelsbeleid implementeren, monitoren en evalueren doen we met de HR-adviseur van CVO. Dit is in onze kwaliteitsplanning opgenomen. We praten over dit onderwerp met de medezeggenschapsraad en onze onderwijsteams.

Jaarlijks houden we een ‘vlootschouw’, dan bekijken we de situatie van elke docent en sectie. We willen voor alle vakken goed voorbereid zijn, zodat er geen vacatures ontstaan.

Passend onderwijs

‘We zijn als begaafdheidsprofielschool door Koers VO uitgeroepen tot expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid. We zijn hiervoor in the lead in Rotterdam.

We hebben uitgebouwd wat we als school kunnen bieden. Daarvoor houden we de ontwikkelingen op het gebied van begaafdheid en hoogbegaafdheid goed bij. We doen veel aan leerstrategieën, en bieden extra sociaal-emotionele begeleiding, we begeleiden hele jonge leerlingen en we hebben onze eigen Zuider gymnasiumbasisschool.

Om minder kinderen door ons ondersteuningsteam te laten begeleiden, is het nodig dat mentoren en nieuwe docenten zelf bekwaam worden om met deze doelgroep om te gaan. Daarvoor hebben we scholing en intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Zo vertaalt passend onderwijs zich in de schoolstructuur door; een nieuw doel dat we hebben geformuleerd na evaluatie van het effect van onze begeleiding op hoogbegaafden.

We geven ook onze grenzen aan: we zijn experts in onderwijs, maar voor psycho-educatie die ouders voor hun hoogbegaafde kind zoeken, verwijzen we door. We hebben ons onderwijs kortom ‘passender’ gemaakt.  

We onderhouden veel contact met Koers VO. We gaan na wat ouders verwachten en sparren met leerlingen en andere betrokkenen op school. Ook denken we over ons onderwijs na met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. Met andere scholen binnen het netwerk van hoogbegaafde leerlingen wisselen we ervaringen uit.

We doen voor het derde jaar mee aan een pilotproject van Koers VO om heel intelligente kinderen die dreigen uit te vallen één dag per week in ons gebouw op te vangen. Vier dagen per week volgen ze onderwijs op hun eigen school, en een dag bij ons krijgen ze psycho-educatie en speltherapie, verzorgd door een externe partij. Dit beleid wordt geborgd door de gesprekken die leerlingen houden met mentoren en hun ouders, door de netwerkbijeenkomsten bij Koers VO, door periodieke scholing en door begaafdheidsprofielschool te zijn en te blijven. Eens per twee of vier jaar krijgen we daarvoor een review. Als expertisecentrum doorlopen we graag zo’n evaluatieproces.’

Allocatie van middelen

‘We zijn een soort éénpitter, daarom is de allocatie van middelen vooral een zaak van de directie. We maken onze begroting steeds vanuit de CVO-visie. De maatschappelijke ontwikkelingen die de raad van bestuur en de schooldirecteuren zien, sluiten aan bij wat we als directie met de school willen. Denk daarbij aan een thema als kansengelijkheid – daar zijn we als school het toonbeeld van.

Onze kwaliteitsmedewerker en de directeur bedrijfsvoering houden zich bezig met de juiste besteding van de middelen. De begrotings-, P4-, P8- en jaarrekeningcyclus is in onze structuur ingebakken.’

Nationaal Programma Onderwijs

‘We hebben ons schoolprogramma opgesteld door grondige analyses. De kern ervan is dat we bepaalden wat leerlingen op individueel niveau nodig hadden. Dat is bereikt door flexibilisering van het onderwijs, variërend van een flexrooster tot een deels flexibel onderwijs- en begeleidingsprogramma. We vormden tempogroepen en remediërende groepen en ontwikkelden remediërende programma’s die klas- en leerjaaroverstijgend waren. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld voor gym, want leerlingen hadden een bewegingsachterstand.

We hebben veel interventies op sociaal vlak gedaan, in de vorm van sociaal samenzijn en culturele excursies. Die verrijkten het schoolplezier, en met extra lessen en examentrainingen hebben de leerlingen hun achterstanden ingehaald. We hebben in 2022 een enorme toename gezien van de deelname aan buitenschoolse activiteiten. Zo’n twintig procent meer leerlingen maakt hier gebruik van. De meting van sociaal-emotioneel welbevinden toont aan dat het aantal leerlingen met zeer lage scores terug is op het niveau van vóór corona. De scores voor sfeer en veiligheid van de leerlingenenquête bedroegen in 2022 respectievelijk 7,8 en 9,4. Die zijn hoger dan het landelijk gemiddelde en liggen in de lijn van de schooleigen resultaten van voorgaande jaren. We hebben weer goede onderwijsresultaten.  

Sommige activiteiten rondden we af, maar andere dingen zijn we blijven doen, bijvoorbeeld het digitaal aanbieden van lessen. Dit helpt ook bij het personaliseren van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad en de ouderkring hebben meegedacht met het opstellen van het programma.

We houden goed bij dat we het budget nuttig besteden, en we hebben marges voor extra lessen als er nog achterstanden blijken te zijn of voor verdere hybridisering van het onderwijs.’

Werkdrukmiddelen

‘We hebben een aantal bijeenkomsten gehad met de medewerkers over het inzetten van de werkdrukmiddelen, zowel collectief als school als op persoonlijk vlak. We willen dat de maatregelen even waardevol zijn voor iedereen. Onze insteek is: hoe kunnen we met meer energie lesgeven? We bespreken dit in de onderwijsteams, met de medezeggenschapsraad en in persoonlijke gesprekken met de collega’s.

Er zijn al werkdrukmiddelen besteed aan ‘ontwikkeldagen’ die het in bepaalde periodes rustiger maken. Docenten kunnen op die dagen bijvoorbeeld PTA’s ontwikkelen, wat anders vaak ’s avonds of in vakanties gebeurde.’

"We bieden gepersonaliseerd leren en we zijn een begaafdheidsprofielschool."

Linda Waals en Winood Rampersad algemeen directeur Zuider Gymnasium / conrector en voorzitter examencommissie
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies