Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Zuider Gymnasium

Homepage Zuider Gymnasium

Strategisch personeelsbeleid

‘Als Zuider Gymnasium sluiten we aan bij wat CVO wil in de nieuwe Koers tot 2028. Die is gebaseerd op wat we in 2023 vaststelden als uitdagingen en kansen. De rector is lid van de commissie Human Resources (HR) van CVO, ook vanwege het belang van goed strategisch personeelsbeleid.

We zien dat docenten graag op onze school werken. Er zijn in 2023 ook meerdere oud-collega’s teruggekomen, ze gingen soms weg vanwege een hoger salaris of kortere reisafstand, maar komen terug vanwege de professionele ruimte die ze hier kregen. Ze kunnen hier dingen ontwikkelen, zichzelf zijn en genieten van de sfeer met de leerlingen.

We nemen zij-instromers aan, mensen vanuit de participatiewet en statushouders. We proberen verder bovenbouwleerlingen enthousiast te maken voor een baan in het onderwijs. Voor oud-leerlingen die een lerarenopleiding volgen betalen we een deel van de kosten en bieden we stageplekken. In 2023 hebben we alle vacatures kunnen invullen, daar zijn we creatief in: we kijken alle kanten op – een vereiste in deze tijd. We werken goed samen met het Marnix Gymnasium; we ondersteunen elkaar in praktische zin, bijvoorbeeld door medewerkers te delen.

We hebben in 2023 ook meegedaan aan het vitaliteitsprogramma EnergieKompas. De training hielp ons om in de school beter te praten over de herkomst van werkdruk en hoe je ervoor zorgt vitaal te zijn en te blijven.

Passend onderwijs

‘Wij vinden dat elke leerling met vwo-potentie bij ons zijn vwo-diploma moet kunnen halen en een concreet perspectief op z’n toekomst moet kunnen ontwikkelen. Veel leerlingen op onze school hebben geen last van leer- of gedragsproblemen, maar van sociale armoede. Wij zorgen ervoor dat ze een bredere blik op de wereld krijgen en rolmodellen zien. Dit passend onderwijs beschouwen we als hulpmiddel voor de kansengelijkheid.

Als begaafdheidsprofielschool trekken we veel leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben. Een vorm daarvoor is onze eigen basisschool, de Zuider gymnasiumbasisschool. Daarnaast zijn we in 2023 gestart met een peergroup, een buiten-les-setting waar hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten als gelijkgestemden. We hebben de samenwerking met samenwerkingsverband Koers VO en andere partners daarvoor goed ontwikkeld, zodat iedere partij een goede rol pakt.

In het verslagjaar kregen we een themaonderzoek van de Onderwijsinspectie naar de kwaliteit van onze ondersteuning. De uitkomst gaf nuttige aanknopingspunten voor een kwaliteitsslag met ons ondersteuningsteam. We hebben dit team uitgebreid met expertise op taalgebied en een werkwijze met een kwaliteitsagenda ingevoerd.

Allocatie van middelen

‘In 2023 bestond 80 procent van onze totale uitgaven uit personeelslasten. We groeien als school door een stijging van het aantal leerlingen. Sinds corona doen we meer aan buitenschoolse activiteiten, om het sociaal welbevinden op een goed niveau te houden. En omdat we een grote maatschappelijke opdracht hebben, namen we bewust extra personeel aan, ook in 2023. De nieuwe medewerkers werken aan doelen als basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap, de verlengde dagprogrammering en aan onze missie om een middelpunt in onze wijk te zijn.

Voor dat laatste doel, het project ‘Samen voor de wijk’, hebben we in 2023 een zomerconcert, bingo-avond, boekenmarkt, zwerfafvalopruimactie en inzamelactie voor de Voedselbank gehouden. Deze activiteiten worden georganiseerd door onze eigen mensen. Zij kennen de school en onze leerlingen, dat is het grote voordeel.

We krijgen regelmatig subsidies; daarvoor doen we gerichte aanvragen. In 2023 kregen we bijvoorbeeld de subsidie voor de Verlengde Dagprogrammering, naast de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en subsidie Basisvaardigheden.

De inspraak hiervoor verloopt op dezelfde manier als voor andere onderwerpen: we zetten het op de agenda van een teamvergadering; daarna geeft de medezeggenschapsraad advies.’

Toetsing en examinering

‘Ook in 2023 hebben we onze toetsing en afsluiting geprofessionaliseerd. Onze examencommissie heeft een intensieve tweedaagse training gevolgd om de werkwijze verder te verbeteren. Ook nieuwe medewerkers worden jaarlijks door leden van deze commissie goed getraind en ondersteund.

Omdat veel van onze leerlingen maatwerktrajecten volgen, hebben we ook aangepaste PTA’s nodig. Ook stromen verschillende leerlingen in de bovenbouw in van een andere school, voor hen geldt hetzelfde. Dat is een uitdaging waarin de examencommissie een belangrijke rol heeft. Deze commissie houdt dan ook goed zicht op wat de collega’s doen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Jaarlijks voert de commissie de aanbevelingen van de VO-raad door om de toetsing en examinering te verbeteren.

Het blijft een proces van leren en ontwikkelen. Er moeten bijvoorbeeld over enige tijd verplichte toetsen komen voor de basisvaardigheden. Daarom is de commissie in 2023 al gaan nadenken over vragen als: wat is het effect op de leerlingen? Kunnen de toetsen gespreid worden? Wat is het kader?’

Nationaal Programma Onderwijs

‘We hebben de NPO-gelden vooral gebruikt om achterstanden te repareren en te investeren in de toekomst. In 2023 zijn er minder extra lessen uit deze gelden betaald. Er is meer besteed aan metingen en aanbod op het gebied van taal, rekenen, intelligentie, welbevinden en persoonlijk evenwicht van leerlingen.

Dankzij de NPO-middelen hebben we in 2023 het portfolio van Catwise ingevoerd waardoor leerlingen meer regie hebben bij hun eigen ontwikkeling en iedere leerling een eigen leerplan heeft. Door deze werkwijze zijn er speeddates tussen docenten en leerlingen in de plaats van rapportvergaderingen.

Verder zijn we gestart met het aanscherpen van onze didactische technieken aan de hand van de methode Teach Like A Champion. Zo wordt één schooltaal ontwikkeld in de vorm van een aantal wetenschappelijk bewezen effectieve technieken.

Ook is een innovatietraject begonnen voor hybride onderwijs, dat ook helpt tegen het lerarentekort.

De resterende financiering gaat naar projecten als de duurzame ontwikkeling met zorginstellingen. We werken met ingang van 2023 als theoretische opleiding namelijk samen met een aantal zorginstellingen in de buurt – zoals het Maasstad ziekenhuis – om leerlingen een beeld te geven van werken in de zorg.

Werkdrukmiddelen

‘Het doel van de werkdrukmiddelen is dat collega’s een lagere werkdruk ervaren. Ons team heeft in 2023 nagedacht over het collectieve deel. Daarnaast hebben we voor het individuele deel iedere collega naar rato van de omvang van het dienstverband een aantal uren gegeven waarin ze zich vanuit hun individueel belang en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. We hebben iedereen dus dezelfde ruimte gegeven, maar hoe de uren besteed worden, verschilt per persoon. We hebben ook werkdrukmiddelen geïnvesteerd in sociale activiteiten samen, zoals uitjes, sporten en … massages. Een masseur in de school gaf mensen ontspanning en een gevoel van zelfzorg.

Tijdens onze gesprekscyclus komt het effect van de werkdrukmiddelen ter sprake en worden er afspraken over gemaakt.’

Basisvaardigheden

‘We hebben de subsidie voor alle basisvaardigheden gekregen. Dit geld is een impuls om de handen uit de mouwen te steken. Voor taal en rekenen/wiskunde zijn de doelen praktisch meetbaar. Meten deden we al met tussentijdse toetsen. Ook burgerschapslessen geven we al langer, dat zien we als een speciale opdracht met onze populatie. Elke tiener heeft een burgerschapsontwikkeling door te maken. We willen graag dat de leerlingen als welopgeleide burger de school verlaten.

Voor het schrijven van de doorlopende leerlijn hebben we vier senior docenten vrijgesteld. Deze projectleiders zijn enthousiast bezig, en de leerlijnen voor taal en rekenen zijn in 2023 bijna gereed gekomen. Voor burgerschap is dat moeilijker. Verder zijn we vorig jaar bewust gestart met digitale geletterdheid, een waardevolle aanvulling op ons onderwijs.’

"We willen graag dat de leerlingen als welopgeleide burger de school verlaten"

Linda Waals rector Zuider Gymnasium
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies