Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Melanchthon Scholengemeenschap

Homepage Melanchthon Scholengemeenschap

Strategisch personeelsbeleid

‘Toen onze scholengroep overging van een driehoofdige naar een tweehoofdige directie hebben we een aantal zaken anders belegd. Voor het personeelsbeleid hebben we een werkgroep gevormd met betrokken mensen uit de vestigingen. Deze werkgroep heeft als eerste een strategisch personeelsbeleidsplan geschreven, samen met een oud-medewerker van de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO. Daar heeft de groeps-MR mee ingestemd.

Uit dit beleidsplan vloeien plannen voort op het gebied van de gesprekkencyclus, het professionaliseringsbeleid en de functiemix. Het beleidsdocument over de gesprekkencyclus wordt door de scholen uitgevoerd, waarbij elke vestiging haar eigen tempo loopt. De nieuwe cyclus geeft de medewerkers meer betrokkenheid en regie. Ze kunnen zelf aangeven hoe ze willen bijdragen aan de schooldoelen, en gesprekken mogen ook informeel plaatsvinden. De afspraak is: minstens één keer per jaar een formeel gesprek waarvan iets wordt vastgelegd.

Eind 2022 is er een professionaliseringsbeleidsplan gereedgekomen. Het beleidsplan voor de functiemix wordt nog geschreven.

Melanchthon wil in overleg met de personeelswerkgroep iets extra’s doen voor de medewerkers, bijvoorbeeld kinderopvang op één of twee vestigingen, bedrijfsfitness of elektrische laadpunten op schoolpleinen. Zo stimuleren we ook duurzame inzetbaarheid, gezondheid en zorg voor het milieu.

Voor startende docenten hebben we de begeleiding startende leraren (BSL). Voor het opleiden en vinden van nieuwe docenten is onze – jarenlange – deelname aan de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) belangrijk. Gemiddeld lopen er 120 studenten in opleiding bij ons rond, naast ruim 600 medewerkers. Omdat we hun begeleiding zo belangrijk vinden, investeren we er twee ton per jaar in. We proberen deze studenten in een vroeg stadium te binden. Jaarlijks worden er wel 20 tot 30 kleine vacatures door hen vervuld.

Verder sturen we ook bij de huidige docenten op ‘binden’, zodat het verloop klein blijft. En we maken onze eindexamenleerlingen enthousiast voor werken in het onderwijs. Decanen spelen daar een grote rol in. Een aantal eerstejaars studenten is oud-leerling.

We sturen vooral op gedeeld leiderschap. Verantwoordelijkheden worden breed in de organisatie belegd. Docenten zijn meer dan voorheen betrokken bij het beleid. Als ze zelf meer aan het stuur kunnen zitten, hopen we ook dat ze nog meer met de school verbonden voelen.’ 

Passend onderwijs

‘Ook in 2022 hebben we leerlingen willen bieden wat ze nodig hebben. Elke school heeft een ondersteuningsprofiel, waarin ook grenzen staan. Zodra een leerling met een ondersteuningsbehoefte binnenkomt, bespreken we de wensen met de leerling en ouders. Het onderwijs wordt dan afgestemd op de behoefte. Dit kan extra rekenen of taal zijn, maar ook een andere tafel voor een leerling met een spierziekte die in een rolstoel zit.

Leerlingen hebben steeds meer zorg nodig, zien we. Daarom scholen we ondersteuningscoördinatoren en verbreden zij de kennis van de docenten. Een orthopedagoog in vaste dienst faciliteren we om een tweejarige opleiding te volgen tot kinder- en jeugdpsycholoog. Ondersteuningscoördinatoren delen kennis met elkaar, de leerlingen profiteren daarvan.

Omdat Koers VO een nieuw ondersteuningsbeleidsplan heeft, zijn wij vorig jaar begonnen met het vernieuwen van onze ondersteuningsplannen.

Er zijn in 2022 meer leerlingen met een lwoo-beschikking gestart op onze vmbo’s. Op Melanchthon Kralingen heeft circa 70 procent van de leerlingen een lwoo-beschikking. Onze scholen hebben ook te maken met complexere thuissituaties van leerlingen. Op Melanchthon Mavo Schiebroek zijn mentoren met huisbezoeken begonnen. De contacten met ouders leveren goede inzichten op.

Voor ouders zijn er regelmatig trainingen gehouden, bijvoorbeeld over opvoeden. We hebben verder contact met wijkteams en de afdelingen Leerplicht. We nodigen soms externe specialisten – bijvoorbeeld van Koers VO – uit voor een lezing of training, en we zitten ook met de gemeenten om de tafel.

De borging van dit ondersteuningsaanbod gebeurt in een cyclus van planning en control-gesprekken, zogeheten spiegelgesprekken die vier keer per jaar plaatsvinden tussen algemene directie en schooldirecteuren. Verder gaan we een keer per jaar op werkbezoek bij de scholen, om een gevoel en beeld te krijgen van hoe het er loopt. We houden deze bezoeken open en belangstellend, en delen na afloop onze waarnemingen met de vestigingsdirectie.’  

Allocatie van middelen

‘Geld volgt de leerling, is ons uitgangspunt. De vestigingen ontvangen het geld dat voor hen bestemd is en elke vestiging moet de eigen broek ophouden. De inkomsten en uitgaven die op de vestigingen worden geboekt moeten transparant zijn. Wat we als scholengroep samen doen, bepalen we voorafgaand aan het begrotingsproces. Deze gezamenlijke kosten worden doorberekend per vestiging, naar rato van het aantal leerlingen en volgens een bestendige gedragslijn. We hebben vier financiële planning- en controlgesprekken per jaar: te beginnen met een begrotingsgesprek, daarna een P4- en een P8-gesprek en tot slot een jaarrekeninggesprek.

Elke vestiging verwerkt de onderwijskundige en scholingsplannen in de eigen begroting. Waar we hard op sturen is op de formatie. Iedere vestiging weet op hoeveel fte ze recht heeft. Bij de planning en controlgesprekken bespreken we de ontwikkeling van de werkelijke formatie ten opzichte van de begrote formatie en maken we afspraken over het bijsturen bij eventuele overschrijdingen. De visie van CVO – de vijf pijlers – komt terug in alle financiële plannen. Vanuit concern control ontvangen we een format, daar maken we de koppeling in. Verder stuurt CVO een kaderbrief voor de begrotingen en instructies voor financiële rapportages.

Ook voor projectsubsidies stellen we rapportages op en stemmen we zaken af met concern control. We realiseren ons dat we werken met overheidsgeld dat bestemd is voor goede lessen voor de leerlingen.’

Toetsing en examinering

‘In de Melanchthon Examen Commissie (MEC) is elke vestiging vertegenwoordigd, plus iemand van de beleidsstaf. De MEC-leden hebben expertise op het gebied van toetsing en examinering. Ze bereiden de kaderafspraken over PTA’s en examenreglementen voor. De algemene directie besluit hierover en de groeps-MR wordt om instemming gevraagd.

Daarnaast heeft elke school een onafhankelijke examencommissie die onder andere zicht heeft op de kwaliteit van de toetsing. Elke school is redelijk vrij in om dat in te richten. De beleidsstaf toetst de kwaliteit van alle PTA’s.

De monitoring van toetsing en examinering is onderwerp op de agenda van de spiegelgesprekken. Bezoek van de Onderwijsinspectie wordt goed voorbereid en de leerpunten worden met alle directeuren besproken. Tijdens spiegelgesprekken analyseren we ook de behaalde cijfers en de prognose van de examencijfers. Na een examen vragen we van elke school een analyse.

We hebben de fase bereikt dat onze scholen op eigen initiatief ons informeren over hoe het ervoor staat. Daar hebben we dan het gesprek over.’

Nationaal Programma Onderwijs

‘Elke school heeft een NPO-programma geschreven. Voor dit programma hebben we eerst een kader opgesteld, een soort inhoudsopgave. De vestigingen hebben het ingevuld en aan ons voorgelegd. Na feedback en herziening hebben de scholen het aan elkaar gepresenteerd.

We zochten de problemen eerst in de cognitie van leerlingen, maar hebben ontdekt dat ze vaak aan de sociaal-emotionele kant zitten. Door aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling te geven, gaat de cognitie beter. Een van de acties op sociaal-emotioneel gebied is het werken met het lesprogramma Kracht in Controle (KIC). Verder is er geïnvesteerd in buitenschoolse activiteiten, zoals een zeilweek waaraan ook kinderen meededen waarvan de ouders dit niet konden betalen, een buitenlandreis en een skiweek.

Aan cognitie is gewerkt door waar nodig extra lessen te geven in kleine groepjes en examentrainingen te houden. Sommige dingen zijn geïntensiveerd. Zo heeft Melanchthon Kralingen het Leeshuis ingehuurd, een organisatie die kinderen heeft getraind in het technisch lezen. Een voorbeeld van het resultaat? Een leerling leest een tekst nu in één minuut in plaats van in twee minuten.

Er is ook geld uitgegeven aan didactiek. Wat we eraan overhouden is bijvoorbeeld dat digitale lessen ook handig zijn voor leerlingen die met griep thuisblijven en dat vergaderen via MS Teams reistijd scheelt.

We blijven de NPO-middelen inzetten voor de doelen die we hebben gekozen, en reserveren ook geld voor de after corona-dip.’

Werkdrukmiddelen

‘De werkdrukmiddelen zijn laat beschikbaar gekomen, het schooljaar 2022-2023 is een overgangsjaar. We starten het gesprek met de groeps-MR over het collectieve deel met een voorstel voor het kader en de routing. Wat daaruit komt bespreken we met het directeurenteam en vervolgens gaan de schoolteams ermee aan de slag. Instemming van elke vestigings-MR is verplicht. Een aantal scholen heeft al geld uitgegeven. We zullen ook dit aspect in een PDCA-cyclus zetten om te evalueren welke maatregelen wel en niet werken.’

"Ook in 2022 hebben we leerlingen willen bieden wat ze nodig hebben."

Vincent Haringa algemeen directeur Melanchthon
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies