Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Organigram

Homepage Organigram

CVO is sinds 1898 een vereniging. In onze vereniging werken de medewerkers, het bestuur, de toezichthouders, de directeuren en de leden samen aan het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Inrichting organisatie

Scheiding bestuur en toezicht

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid van CVO is neergelegd bij de raad van bestuur. De raad van bestuur is dan ook belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het CVO-beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de ledenvergadering (ALV). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen binnen de organisatie en heeft een belangrijke taak om met de raad van bestuur mee te denken over het beleid voor CVO. De GMR heeft ook jaarlijks overleg met de raad van toezicht. Concern control heeft naast de onafhankelijk toetsende rol een belangrijke adviesrol (gevraagd en ongevraagd) binnen de organisatie.

Elke scholengroep heeft een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering

Elke scholengroep heeft een algemeen directeur met een gemandateerde verantwoordelijkheid ten aanzien van de activiteiten binnen de eigen organisatie, vastgelegd in het managementstatuut. Samen met de directeur bedrijfsvoering en bij de grotere scholengroepen van CVO (locatie)directeuren en teamleiders vormen zij de dagelijkse leiding.

Scholen worden ondersteund door de Shared Service Organisatie (SSO)

De beleidsstaf en de SSO ondersteunen de scholen van CVO op allerlei gebied. Ze houden zich onder meer bezig met onderwijs- en personeelsbeleid, subsidiecoördinatie, onderwijshuisvesting, financiën, personeels- en salarisadministratie, juridische zaken, corporate communicatie en systeembeheer/ICT.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies