Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Onderwijs & Kwaliteit

Homepage Onderwijs & Kwaliteit

In 2022 heeft de jury Excellente scholen drie scholen bezocht. Voor twee scholen resulteerde dit in een verlenging van het predicaat Excellente school.

Zeven scholen bieden excellent onderwijs

In 2022 heeft de jury Excellente scholen drie scholen bezocht. Voor twee scholen resulteerde dit in een verlenging van het predicaat Excellente school. Voor een andere school verviel het predicaat, omdat de voor excellentie benodigde waardering goed helaas niet werd verlengd door de Inspectie van het Onderwijs. Eind 2022 bieden zeven scholen van CVO excellent onderwijs. In oktober 2022 hebben Accent Capelle, Accent Hoogvliet en Melanchthon Kralingen een verlenging van het predicaat Excellente school aangevraagd. Daarmee laten zij zien, dat de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen zich steeds verder ontwikkelt. Begin 2023 zullen de jurybezoeken hiervoor plaatsvinden. Het is de verwachting dat in 2023 meerdere scholen stappen zullen zetten richting een eerste aanvraag voor de waardering goed en het predicaat Excellente school. CVO ziet dit als een mooie erkenning van het goede werk van de medewerkers op deze scholen en is hier dan ook bijzonder trots op.

Analyse onderwijsresultaten van alle scholen

De Inspectie van het Onderwijs presenteert jaarlijks de resultaten van scholen in het onderwijsresultatenmodel. Dit model bestaat uit vier indicatoren (Onderwijspositie, Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers), die gezamenlijk een goed beeld geven van de snelheid en het niveau waarmee de leerlingen hun schoolcarrière doorlopen. Van deze resultaten is een analyse gemaakt, die in oktober door het bestuur besproken is met de algemene directies. Gemeten over drie jaar scoren alle scholen boven de inspectienorm en dus voldoende. Veel scholen scoren op onderdelen zelfs ruim boven de norm. Voor een grote vereniging als CVO, binnen het werkgebied van de grootstedelijke agglomeratie Rotterdam, is dat een hele mooie prestatie. Tegelijkertijd zijn er ook scholen die op één indicator voor één jaar onder de norm scoren, zonder dat dit een direct risico vormt voor een onvoldoende oordeel voor de inspectie van het onderwijs. Ook valt op, dat de representativiteit en het gebruik van de onderzoeken naar tevredenheid en veiligheid onder leerlingen en ouders op veel scholen beter kan. Daarover zijn voor elke scholengroep specifieke afspraken gemaakt, waarvan de voortgang door het bestuur en de algemene directie binnen de planning en controlcyclus wordt bewaakt.

In 2020 zijn geen centrale examens afgenomen en is het schoolexamencijfer gebruikt als eindcijfer. Traditioneel presteren kandidaten net iets beter op de schoolexamens, waardoor een groter aandeel van de kandidaten slaagde voor het examen dan in voorgaande jaren. In 2021 en 2022 zijn de eindexamens grotendeels doorgegaan, maar met een aantal maatregelen en aanpassingen. Zo is het mogelijk geworden om het cijfer van een vak (behalve een kernvak) niet mee te laten tellen in de uitslagbepaling (de zogenaamde ‘duimregeling’). Verder hadden kandidaten de mogelijkheid om een extra vak te herkansen en mochten ze de eerste afname van hun eindexamens spreiden over de eerste twee tijdvakken. Het percentage geslaagden van CVO in 2022 is net iets hoger dan het landelijk gemiddelde in het voortgezet onderwijs. Dit komt doordat het vmbo goed scoort en met circa 60% relatief de meeste examenkandidaten telt in 2022.

geslaagden hoger dan landelijk gemiddelde

Aantal thuiszitters lager dan voor corona

De Taskforce Thuiszitters is een initiatief van de wethouder van Onderwijs van de gemeente Rotterdam én de beide Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs: Koers VO en PPO Rotterdam. De opdracht van de Taskforce is om het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten terug te brengen. CVO is hierbij aangesloten. De taskforce heeft een zaakonderzoeker die de door scholen opgeschaalde thuiszitterscasussen oppakt en verder brengt. Uit analyse is gebleken dat opschaling niet zozeer door de lengte, maar juist door de hevigheid van een casus bepaald wordt. Drie à viermaal per jaar komt de taskforce bijeen en bespreekt aan de hand van de laatste cijfers de ontwikkelingen. Er is onder andere zicht op het aantal thuiszitters, de reden van thuiszitten en waar leerlingen na het thuiszitten terecht komen. Sinds dit jaar worden ook de cijfers per schoolbestuur en BRIN inzichtelijk gemaakt. Voor de Rotterdamse leerlingen onder de hoede van CVO betreft het de volgende cijfers:

thuiszitters

Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv‘ers) daalt

Als CVO hebben we dit jaar actief deelgenomen aan de overkoepelende regionale overleggen rondom voortijdig schoolverlaten om het voortgezet onderwijs beter te vertegenwoordigen. Vsv‘ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalifi catie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi catie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-diploma op niveau 2. De monitoring van, doorverwijzingen naar en het faciliteren van samenwerking rondom vsv‘ers, is belegd bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). In onderstaande tabel een overzicht van de vsv‘ers over een periode van meerdere schooljaren:

VSV daalt verder
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies