Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Scholengroep Penta

Homepage Scholengroep Penta

Strategisch personeelsbeleid

‘Vorig jaar was opnieuw ons belangrijkste speerpunt: goede mensen vinden en onze mensen behouden. Daar is veel inzet op geweest. We hebben vorig jaar meer mensen aangenomen boven de formatie, waardoor we een flexibele schil hebben. Met kleine baantjes wisten we ook studenten van de Opleidingsschool Rijnmond enthousiast te maken voor het onderwijs en veel van hen zijn bij ons verdergegaan. We hebben met andere scholen op Voorne Putten de Week van de zij-instromer georganiseerd. Tussen de start- en afsluitende bijeenkomst in konden geïnteresseerden scholen in deze regio bezoeken, waaronder de Pentascholen.

We namen het initiatief voor plannen van CVO om in 2024 met Zadkine een beroepsopleidende opleiding voor onderwijsassistenten te starten, een leerwerktraject voor mensen uit andere beroepen.

In 2023 hebben we coaches geworven voor onze nieuwe school PentAgora in Spijkenisse. Dat vergde een ander type werving en selectie, want de school is ook echt anders.

Nieuw was ook het expertgestuurd onderwijs voor het vak Duits, waarvoor we geen docent konden vinden. Dit houdt in dat een docent op afstand – online – les geeft en dat een onderwijsassistent tegelijkertijd de leerlingen in de klas begeleidt. De les wordt gegeven aan de hand van lesbrieven en QR-codes. Onze ervaring met dit ‘Anders organiseren’ is positief.

In 2023 hebben we voor twee Penta-iconen een opvolger gezocht: directeur Jelle Holwerda verliet Bahûrim na veertig jaar en Luuk Oortwijn De Oude Maas na vijfentwintig jaar. Verder kent onze scholengroep relatief weinig verloop en is het ziekteverzuim onder het personeel relatief laag.

Het formatieplan wordt met de Pentabrede medezeggenschapsraad (PentaMR) besproken tegelijk met de begroting; de GMR heeft hierbij adviesrecht. Ook de deelraden van alle scholen worden meegenomen in de ontwikkelingen en zorgen op dit gebied.

Ons Platform Onderwijs en ons Platform Bedrijfsvoering – waarin directeuren of hun vervangers zitten met de betreffende portefeuille – denken eveneens mee over deze onderwerpen. Zo zijn de scholen op twee manieren bij het strategisch personeelsbeleid betrokken.

We hebben in 2023 de aanzet gegeven voor een nieuw schoolplan. Strategisch HR is daar een speerpunt in. We ronden het nieuwe schoolplan in 2024 af.’

Passend onderwijs

‘Onze nieuwe school PentAgora, officieel geopend in oktober 2023, is passend onderwijs in optima forma; de school gaat uit van de leerbehoefte van het individu. Het Agora-onderwijs spreekt leerlingen aan die niet in het reguliere systeem niet het beste uit zichzelf naar boven halen. We halen hiermee thuiszitters van de bank of voorkomen dat leerlingen thuiszitter worden.

We werken er op onze scholen hard aan om alle leerlingen op een passende plek te plaatsen. Toch zien we over de hele linie dat het aantal thuiszitters toeneemt. Blijkbaar lukt het ons in het samenwerkingsverband niet om alle ondersteuningsvragen van leerlingen voldoende te beantwoorden, ondanks alle goede bedoelingen. De wachtlijsten voor jeugdhulp en jeugdzorg werken hierbij ook belemmerend.

Vorig jaar hebben we een goedbezochte Penta-brede studiemiddag gehouden over de verschuiving van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs. Gastsprekers waren de ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en de onderwijswetenschapper Bert Wienen.

Onze scholen hebben hun basisondersteuning en plus-ondersteuning op papier gezet. Wat in de plus-ondersteuning zit, verschilt per school. Twee Pentascholen hebben bijvoorbeeld een aanbod voor hoog- en meerbegaafden: Jacob van Liesveldt met de masterclass – een driejarige onderbouw waar een speciaal programma wordt aangeboden aan deze specifieke doelgroep – en Scala Molenwatering met Intermezzo, een tussenjaar voorafgaand aan het voortgezet onderwijs.

We innoveren verder, want in het verslagjaar is het plan ontwikkeld om een pro/vmbo-schakelklas te starten in Hoogvliet. Daarvoor werken Penta Hoogvliet en Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet samen.’  

Allocatie van middelen

‘Vorig jaar hadden we een positief resultaat, mede dankzij een aantal meevallers. We hebben uit onze eigen reserves de start van PentAgora betaald, want daarvoor waren een gebouw, personeel – drie fte – en een verbouwing nodig. Deze investering was de grootste verschuiving binnen onze begroting.

Het uitgangspunt is dat onze scholen hun eigen broek ophouden en dat we een sluitende begroting willen presenteren, maar we hebben ook het principe van solidariteit. Daardoor dragen grote scholen binnen onze scholengroep bij aan de begroting van onze drie kleine scholen.

We bespreken ons financiële beleid met de directeuren, de deelraden en de PentaMR, zodat we niemand voor een verrassing stellen.’

Toetsing en examinering

‘We hadden in 2023 opnieuw mooie slagingspercentages. Voor het eerst waren ze weer op hetzelfde niveau als vóór corona. Een hoogtepunt was het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar schoolexaminering op de locatie Charles de Foucauld. De school is als voldoende beoordeeld. We hebben dankbaar gebruikgemaakt van de aanbevelingen die de school kreeg. De examensecretarissen van alle Pentascholen hebben twee keer overlegd.

Tijdens onze jaarlijkse auditgesprekken in oktober en november hebben we als algemene directie op alle vestigingen gesproken over toetsing en afsluiting. Alle scholen hebben de puntjes op de i gezet. Nu weten we dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving.’

Nationaal Programma Onderwijs

‘We hebben eerder al veel kleine klassen gevormd, dat liep door in 2023. Aan deze klassenverkleining zijn de meeste NPO-gelden besteed. We gaven en geven geld uit aan extra huiswerkbegeleiding en aan extra uren taal en rekenen. We zien dat dit belangrijk is om achterstanden weg te werken.

Per 1 juli 2025 zullen we het hele NPO-budget besteed hebben. Geld dat eventueel toch overblijft voegen we toe aan de bestemmingsreserves voor onderwijsvernieuwing.

Wat gebleven is na de coronaperiode zijn uitgebreide kennismakingsactiviteiten in de eerste schoolweek. We zijn de socialisatie belangrijker gaan vinden. Schoolscans zijn er ook ingebleven: we kijken breder naar de leerlingen dan welke resultaten hij of zij behaalt; ook de capaciteiten, de bevorderende factoren en de behoeften in verband met de voorgenomen profiel- of studiekeuze wegen we mee. We zetten daar blijvend op in.’

Werkdrukmiddelen

‘Per school lieten we de teams beslissen waarvoor de werkdrukmiddelen worden ingezet. Deze ideeën zijn allemaal uitgevoerd. Bij de ene school is er bijvoorbeeld een conciërge bijgekomen, bij een andere worden surveillanten ingehuurd voor toetsweken of lopen externen pauzewacht. Ook is er op scholen geld besteed aan meer mentoruren. We benadrukken dat medewerkers de veertig uur individuele werkdrukreductie ook echt daarvoor inzetten, en ze niet laten uitbetalen als overuren.’

Basisvaardigheden

‘De Oude Maas was bij de scholen die meededen in de eerste ronde van de overheidssubsidies voor basisvaardigheden. We konden meekijken met wat er op deze school gebeurde. We inventariseerden voor de acht scholen wat er aan rekenen, taal, burgerschap en ICT opgenomen was in het curriculum. Op basis daarvan hebben de scholen een plan van aanpak gemaakt voor het verbeteren van de basisvaardigheden in taal, rekenen en burgerschap.

De teams zijn vervolgens met dit plan van aanpak aan de slag gegaan. Dankzij tests en toetsen weten we waar leerlingen staan en wat ze nodig hebben. Voor van alles doen we een nulmeting en daarna houden we de ontwikkelingen bij. We gaan gedifferentieerd met groepen leerlingen aan de slag. Dat is divers per niveau en per school. De achterstanden in het vmbo zijn over het algemeen groter dan in het vwo. Gelukkig zijn beide vmbo-scholen binnen onze scholengroep excellente scholen die al veel deden en doen op het gebied van taal, rekenen en burgerschap.’

"Per school lieten we de teams beslissen waarvoor de werkdrukmiddelen worden ingezet. Deze ideeën zijn allemaal uitgevoerd"

Jacqueline Bevaart algemeen directeur Scholengroep Penta
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies