Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Financien

Homepage Financien

CVO is en blijft financieel gezond en kan tegen een stootje

Totale baten en lasten

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 11,4 mln. Door de middelen uit Nationaal Programma Onderwijs en het Onderwijsakkoord 2022 is het resultaat opnieuw hoog en vergelijkbaar met 2021. Er wordt in 2023 een bestedingsplan gemaakt om de middelen NPO en Onderwijsakkoord alsnog in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. CVO is en blijft financieel stabiel en kan tegen een stootje. Dat blijkt uit de beoordeling van de financiële ratio’s. De ve

rgelijking van de vermogenspositie van CVO met het berekende normatief publiek eigen vermogen, maakt duidelijk dat CVO in de afgelopen jaren “geen geld onnodig heeft opgepot”. Dat klopt met de realiteit aangezien CVO in de jaren 2018 tot en met 2020 stevig heeft geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit van enkele scholen. Deze investeringen zijn goed besteed, want de onderwijskwaliteit is verbeterd. Dit zegt ook de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van het in 2021 uitgevoerde vierjaarlijks onderzoek (4JOB).

Verkorte balans

De activazijde van de balans bestaat voor meer dan de helft uit liquide middelen, samen met beperkte kortlopende schulden aan de passivazijde betekent dit dat CVO ruimschoots kan voldoen aan de kortlopende betalingsverplichtingen. De passivazijde van de balans bestaat voor meer dan de helft uit eigen vermogen en voorzieningen. Dit betekent dat CVO voor de langere termijn financieel gezond is.

Financiële kengetallen ruim boven de OCW-signaleringswaarden, en ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de VO sector

Kengetallen

De financiële kengetallen van CVO liggen (ruim) boven de onder- dan wel bovengrens van de door OCW aangehouden signaleringswaarden. Hieruit blijkt dat CVO financieel op orde is, tegen een stootje kan en aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies