Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Portus scholengroep

Homepage Portus scholengroep

Strategisch personeelsbeleid

‘De kern van ons strategisch personeelsbeleid is: vitaliteit. We benaderen dit thema vanuit #omdenken. We willen ervoor zorgen dat medewerkers een goede werk/privé-balans hebben. We willen zichtbaar maken waar collega’s blij en gelukkig van worden, niet waar ze energie door verliezen. Vanuit die overkoepelende visie richten we de verschillende personeelsinstrumenten in.

We durven te zeggen dat we goed zicht hebben op onze mensen. Ook doen we veel in dialoog met de medewerkers. Zo maken, monitoren en implementeren we ons personeelsbeleid samen met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR). Een voorbeeld daarvan is het overleg over de collectieve werkdrukmiddelen. We hebben samen met de PMR een proces bedacht en alle medewerkers en teams hebben ideeën aangedragen hoe het werk leuker, beter en soms makkelijker te maken is. Dit leidt tot oplossingen die passen bij onze school.

Wat de onderwijskundige visie en opgave betreft hebben we het ook over de toekomst met het lerarentekort. We bieden stagiaires van de Opleidingsschool Rotterdam ruimte voor het samen opleiden. Op een grote vestiging als Groene Hart waren dat er 35, op kleinere vestigingen minder. Dat kunnen we doen dankzij een goede organisatie van de begeleiding op de vestigingen, die wordt ondersteund op het niveau van de scholengroep.

Voor onze personeelswerving zochten we innovatieve knoppen om aan te draaien. Er zijn steeds meer middelen en slimme dingen nodig om als werkgever het verschil te maken. We hielden een Meet & Greet op een van onze scholen en plaatsten posts op social media met wervingsfilmpjes.

We zijn collectief gestart met de begeleiding van startende leraren, nieuwe docenten die nog maar kort bevoegd zijn. Op Portus Groene Hart bestond daarvoor al een traject, maar in 2023 is er op het niveau van de scholengroep een traject opgezet met begeleiding en intervisie. De essentie daarvan is: continue zicht hebben en houden op onze mensen. We bieden startende docenten een dusdanig inwerkprogramma dat ze goed landen binnen de scholen.

De studiedagen van de managementteams van de scholen stonden in 2023 in het teken van schoolontwikkeling door te investeren in goed personeelsbeleid.

Als Portusscholen hebben we ook zorg voor medewerkers die ziek zijn of dreigen uit te vallen. We hebben daarom in 2023 de begeleiding en preventie verder ontwikkeld met als gevolg dat het verzuimpercentage is gedaald. Dit bereiken we door het direct contact tussen medewerker en leidinggevende en daar waar nodig met externe hulp.

Naast meetbaar is er ook een merkbaar effect van ons personeelsbeleid: over het algemeen zien we gemotiveerde mensen aan het werk, die ook positieve signalen afgeven over hun werk.’

Passend onderwijs

‘We proberen zoveel mogelijk leerlingen een plek te bieden binnen het reguliere onderwijs. Dankzij het samenspel van docenten, mentoren en interne ondersteuningsprofessionals is het mogelijk veel leerlingen aan boord te houden. Voor thuiszitters bedenken we creatieve oplossingen, zoals een aparte toetsruimte op Portus Groene Hart waar ze via een aparte ingang naartoe kunnen om hun toets te maken. De ruimte is een succesje, en zo houden leerlingen de hoop op een diploma.

Vanuit de schoolteams wordt er veel zorg gegeven. Veel leerlingen zijn in 2023 in aanraking gekomen met iets van zorg.

Allocatie van middelen

‘We hebben als uitgangspunt dat de middelen de leerling volgen. Dit geldt uiteraard voor de lumpsum-bijdrage. De subsidies worden vaak op schoolniveau aangevraagd en ontvangen; ze komen ook direct ten gunste van de school zelf.

In 2023 hebben we wel een aantal zaken bovenschools gehouden. We betalen hiermee onder meer de bovenschoolse directie en staf. Om de risico’s voor de scholen te spreiden nemen we de personele voorzieningen ook bovenschools. Daarnaast hebben we een aantal ambities. Zo hebben we geld opgenomen voor de ontwikkeling van strategisch HR en vitaliteit, verbinding/plezier/cultuurversterking en voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de verschillende scholen. Het project vitaliteit is intussen CVO-breed opgepakt, maar wij hebben bijvoorbeeld op elke school wekelijks vers fruit laten komen. De leermiddelen pakken we ook bovenschools op. In 2023 hebben we voor het eerst gewerkt met het nieuwe leermiddelenbeleid, zodat we ook beter op deze bovenschoolse post kunnen sturen.’

Toetsing en examinering

‘Een van de leden van de algemene directie roept geregeld de leden van de examencommissie bij elkaar voor scholing, deskundigheidsbevordering en intervisie. Het examenreglement pakken we gedeeltelijk op centraal niveau op, we checken bij elkaar welke jaarplannen we hebben en hoe ze worden uitgevoerd. We hebben een examencommunity gemaakt in de Microsoft Teams-omgeving, waardoor vragen makkelijk onderling gesteld kunnen worden en documenten makkelijk uit te wisselen zijn. Het formele en informele circuit hebben we zo aan elkaar gekoppeld.

Op Portus Groene Hart heeft de Onderwijsinspectie in januari 2023 de kwaliteit van de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) op de havo onderzocht. Afgezien van een paar voetnoten waren die op orde. De school probeert het niet alleen procedureel goed te doen, maar vooral de leerlingen goed te begeleiden naar het school- en eindexamen. Er wordt niet alleen naar examencijfers gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld de te grote afstroom in de onderbouw. Een collegiale visitatie leidde ertoe dat er intern vragen gesteld worden over: hoe kunnen de lessen verbeterd worden? Kan er beter getoetst en gedetermineerd worden? Is het werken met toetsmatrijzen een idee? Tegelijkertijd is het streven de hoeveelheid toetsen te verminderen, en meer onderwijstijd te realiseren.’

Nationaal Programma Onderwijs

‘In 2023 zijn de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs besteed aan basisvaardigheden. Er zijn extra taaltoetsen afgenomen en er is extra ondersteuning gegeven bij Numo, de digitale methode voor taal en rekenen.

Omdat we constateerden dat er in de coronatijd sprake is geweest van overadvisering. Leerlingen – met name in Rotterdam-Zuid – kwamen op een te hoog niveau binnen, ze hadden het voordeel van de twijfel gekregen. Er was meer maatwerk nodig om leerlingen op de goede vlieghoogte te krijgen.

Op Portus Groene Hart kregen mentoren en het ondersteuningsteam meer uren om zich in te zetten voor het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Er zijn leercoaches aangetrokken voor individuele leerlingen met leerproblemen.

Een deel van de NPO-gelden is naar innovatie en professionalisering gegaan. Zo volgde een aantal medewerkers die potentie hebben voor een leidinggevende functie een Management Development-traject dat werd georganiseerd door de CVO Academie.

Alle medewerkers volgden in 2023 een ZeD-cursus – ze kregen tools om vaardiger te worden in gesprekssituaties die zouden kunnen escaleren.’

Werkdrukmiddelen

‘We liepen een traject dat op alle scholen is afgestemd met de PMR. Er is geïnventariseerd waar medewerkers de werkdrukmiddelen aan zouden willen besteden.

Op Portus Groene Hart was het adagium bij het maken van plannen: het werk moet er voor alle medewerkers mooier van worden, en de schoolleiding en PMR zeggen alleen wat er níet kan. Zo werd er flink out-of-the-box gedacht. De personeelskamer is onder handen genomen, er zijn meer en nog leukere teamuitjes gehouden waardoor teamleden elkaar meer en op een andere manier zagen en verbondenheid ervoeren. Er is ook voor alle medewerkers een betere laptop aangeschaft.

De PDCA-cyclus kwam in bijna elke PMR vergadering ter sprake.’

Basisvaardigheden

‘Drie Portusscholen kregen de subsidie Basisvaardigheden. De meeste energie ging naar het verbeteren van de basisvaardigheden in taal en rekenen. Met name taal kreeg aandacht, omdat dit het meest urgent was en is: andere vakken zijn ook talig. We hebben daarop ingezet met DIA-toetsen en Numo. De teams hebben drie schoolbrede studiedagen gevolgd over basisvaardigheden.

Polarisatie is een van de belangrijke thema’s bij burgerschap. Wat Portus Groene Hart nastreeft is dat leerlingen elkaars achtergronden leren kennen, waardoor ze niet meer náást maar mét elkaar leven.’

"De kern van ons strategisch personeelsbeleid is: vitaliteit. We benaderen dit thema vanuit #omdenken"

Ronilla Snellen algemeen directeur Portus Scholengroep
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies