Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Portus scholengroep

Homepage Portus scholengroep

Werkdrukmiddelen

‘Eind september wisten we pas hoe de werkdrukmiddelen in de CAO-VO staan. Dit schooljaar is daarom een overgangsjaar.

We kiezen binnen Portus niet de insteek: hoe verminderen we de werkdruk?, maar: wat heb je nodig voor plezier in je werk? Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een bevlogen team in een flow zit en dat de resultaten daardoor verbeteren.

Elke school kan een eigen draai geven aan het besteden van het collectieve deel van de werkdrukmiddelen. Per onderdeel doet elke school voorstellen: voor de conciërges, het onderbouwteam, het bovenbouwteam … Het gaat dus om interventies waardoor collega’s meer energie krijgen. Dus niet: extra pauzesurveillanten van buitenaf inhuren, maar bijvoorbeeld wel: ervoor zorgen dat iemand die energie krijgt van een bepaalde ontwikkeling, daar dan ook de tijd voor.krijgt. Het is de bedoeling dat de ideeën van onderaf komen, dus dat mensen zelf zeggen: dit heb ik nodig in mijn werk.

Scholengroep Portus krijgt ongeveer 800.000 euro aan werkdrukmiddelen. Dat lijkt veel. Maar als we klassen gaan splitsen, en een gesplitste onderbouwklas kost al snel honderdduizend euro, kunnen we dat maar acht keer doen. Dus in de praktijk is het niet veel geld.

Het idee voor de werkplezier-insteek komt van de directies. We hebben dat besproken met de GroepsMR; die vond het ook een prima uitgangspunt.

Deze visie past bij Portus Scholengroep, die een veilige haven wil zijn waar iedereen veel eigen verantwoordelijkheid – eigenaarschap – heeft en waar mensen graag willen werken.

De directieteams en de GroepsMR zijn enthousiast over deze insteek. Nu wordt deze visie op alle scholen uitgerold, dat is spannend. Inmiddels worden er plannen voor het volgende schooljaar gemaakt. Wat er dan van overblijft, wordt in het daaropvolgende schooljaar besteed.’  

Strategisch personeelsbeleid

‘Als scholengroep bestaan we pas sinds 2021. Over strategisch personeelsbeleid kunnen we daarom nog niet veel zeggen.

Een belangrijk aandachtspunt is: voldoende goede, gekwalificeerde docenten. We participeren daarom actief in de Opleidingsschool Rotterdam. We investeren flink in het samen opleiden van studenten, omdat zij vacatures kunnen vervullen.

We gaan schoolbreed na welke docenten er in de toekomst nodig zijn. Hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld de juiste collega’s aan de slag gaan op de Stadionparkschool met het Kunskapsskolan-concept?

Bij het personeelsbeleid hanteren we de PDCA-cyclus, waarbij we samen met de personeelsadviseur van de SSO doorspreken wat wel en niet werkt en waar we het beleid moeten aanpassen. Ook bespreken we het beleid in het directieteam (algemene directie en schooldirecteuren) en elke schooldirecteur praat erover met een lid van de algemene directie en met de personeelsadviseur van de SSO. De schooldirecteuren bespreken het in hun eigen directie. Medewerkers krijgen ermee te maken zodra het personeelsbeleid hun eigen school betreft. Dan komt ook de schoolMR in beeld.’

Passend onderwijs

‘De Portusvisie op passend onderwijs is voorbereid in 2022 en in januari 2023 vastgesteld. Onze uitgangspunten zijn: elk kind heeft leerrecht, een kind gaat naar regulier onderwijs als het kan, we bieden gelijke kansen en we streven naar succeservaringen.

De ondersteuningsstructuur op Portusscholen is sterk, er zijn mogelijkheden voor ondersteuning op maat.

Onze ambities hangen samen met de kwaliteit van de docenten. Zijn zij in staat om dit soort dingen voor elkaar te brengen in de klas? Deskundigheidsbevordering vinden we belangrijk.

We zetten in op kwalitatief goed onderwijs. Is het onderwijs in de basis goed – denk aan goed klassenmanagement en een goed pedagogisch-didactisch klimaat – dan kan 80 procent van de leerlingen prima meekomen in de lessen, zonder extra ondersteuning.

Portusbreed houden drie collega’s zich bezig met passend onderwijs: een (parttime) adviseur voor de ondersteuningsteams en (fulltime) een begeleider passend onderwijs (BPO’er) en een gedragswetenschapper die we in 2022 aangesteld hebben.

De ondersteuningscoördinatoren komen geregeld bij elkaar en voeden elkaar. Zo hielden ze een studiedag over dossiervorming en de AVG. Het resultaat is: meer coherentie tussen de ondersteuningsteams.

We borgen dit beleid door het te bespreken tijdens de kwaliteitsgesprekken die we als algemene directie vier keer per jaar voeren met de schooldirecties. Alle onderdelen uit het waarderingskader van de Onderwijsinspectie komen dan aan de orde, dus ook passend onderwijs.’ 

Allocatie van middelen

‘In 2022 hebben we Portus op de kaart gezet. Er ging geld naar de nieuwe huisstijl en website, ICT, SOMtoday, Foleta en Afas.

Ons principe is: het geld volgt de leerling. In onze filosofie zijn Portusscholen sterke scholen die hun zaken op orde hebben. Ze krijgen de middelen om ook financieel sterk te zijn.

We begroten op vestigingsniveau. Elke directeur moet binnen de eigen begroting blijven. Lukt dat niet, zoals CBSplus die een jaar lang in de min staat door samenvoeging met de Zuidermavo-havo en de verbouwing, dan spreken we reserves aan.

We stellen onze begroting op met behulp van een begrotingsmodule van CVO. Daaraan voorafgaand haalt onze directeur bedrijfsvoering bij de scholen op wat hun doelen zijn en reserveert daar geld voor. Daarnaast bespreken we als algemene directie voor welke overkoepelende zaken we geld nodig hebben. De SSO geeft veel informatie, zoals de investeringsbegroting en de meerjarenonderhoudsbegroting. SSO-medewerkers inventariseren daarvoor eerst bij de scholen wat er nodig is.

We begroten beleidsrijk. Voor wat we als scholengroep willen en wat elke school wil nemen we bedragen op in de begroting, gebaseerd op de vijf pijlers van CVO, de Portusvisie en de schoolplannen.

We bekijken periodiek de uitputting van begroting. Daarover voeren we P4- en P8-gesprekken met de SSO. Bedrijfsvoering is een vast onderwerp bij de kwaliteitsgesprekken met de scholen. We plannen die gesprekken twee weken vóór de planning- en controlgesprekken van CVO. Dan hebben we steeds actuele informatie. Dat werkt goed.’

Toetsing en examinering

‘Sterke scholen zorgen ervoor dat het examenproces goed verloopt. Elke school heeft een eigen examencommissie. De directeur is verantwoordelijk voor het proces van examens in zijn of haar school; de examencommissie zorgt voor de uitvoering, advies aan de directie en borging van de processen.

Portusbreed roepen we drie keer per schooljaar de examencommissies bij elkaar om kennis te delen, toetsbeleid te bespreken en deskundigheid te bevorderen. We hebben een cursus gedaan over schoolexaminering, en alle examencommissies zijn gestart met het schrijven van het schooleigen beleid. Het gaat om bewustwording van hoe een toets in elkaar zit en of het programma van toetsing en afsluiting (PTA) in orde is.

Vorig jaar hebben we een gezamenlijk examenreglement gemaakt voor Portus Farelcollege en de voormalige Calvijnscholen.

We monitoren de toetsresultaten en bevragen de directies van de scholen op hun interventies bij matige resultaten. De directies blijven echter verantwoordelijk.’

Nationaal Programma Onderwijs

‘Elke school werkt met een eigen programma. In de eerste helft van 2022 is er veel geld gegaan naar extra lessen en bijlessen voor onder meer rekenen, wiskunde en Duits. Een aantal scholen heeft flink geïnvesteerd in leercoaching, om leerlingen die dreigden uit te vallen gemotiveerd te houden.

Voor de tweede helft van 2022 zijn er nieuwe plannen gemaakt, en is er afgestapt van echte leerachterstanden. De interventies die scholen kozen hadden te maken met sociale vaardigheden, zoals extra mentorles en verzuiminterventies: leerlingen werden gestimuleerd ook echt weer op school te komen. Ook is er geld gebruikt voor onderwijsinnovatie, zoals de invoering van het Kunskapsskolan-onderwijsconcept.

Veel ideeën kwamen bij de directies vandaan. De meeste Portusscholen hebben in hun schooljaarplan onderdelen gelabeld die passen bij NPO. De MR’en hebben ingestemd met het concept-schoolprogramma.

De interventies in de eerste helft van 2022 hebben zeker resultaat gehad, want de scholen hadden een normaal examen- en doorstroomresultaat. Het effect van de interventies in de tweede helft van 2022 is lastiger vast te stellen, omdat ze over de ‘zachte kant’ van onderwijs gaan.

We zetten het NPO-programma door tot 2025. De scholen weten precies hoeveel geld ze hebben, wat ze dit jaar besteden en hoe het dan verder gaat.’

"Elk kind heeft leerrecht, een kind gaat naar regulier onderwijs als het kan, we bieden gelijke kansen en we streven naar succeservaringen."

Leo van ’t Spijker waarnemend algemeen directeur Portus Scholengroep
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies