Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Huisvesting

Homepage Huisvesting

Voor het realiseren van de missie, de strategie en de doelen van CVO is het van belang dat de scholengroepen beschikken over adequate huisvesting.

Huisvesting ondersteunt onderwijsvisie

Voor het realiseren van de missie, de strategie en de doelen van CVO is het van belang dat de scholengroepen beschikken over adequaat toegeruste huisvesting. CVO zet in op inspirerende, aantrekkelijke, goed uitgeruste, veilige en duurzame onderwijshuisvesting voor leerlingen en medewerkers. De huisvesting van scholen moet gekozen onderwijsconcepten en -vernieuwingen goed ondersteunen.

37 schoolgebouwen ten behoeve van onderwijs voor het leven
CVO heeft in 2023 het beheer over bijna 195.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) verdeeld over 37 schoolgebouwen. Ca. 35.000 m² bvo van die huisvestingsportefeuille is zowel economisch als juridisch eigendom van CVO, waaronder het gebouw aan het Henegouwerplein 14-16 en de vier doorgedecentraliseerde schoolgebouwen van Melanchthon scholengemeenschap in de gemeente Lansingerland.

CVO heeft zich gecommitteerd om te komen tot duurzame onderwijsgebouwen in Rotterdam en omgeving'
Annemarie Pots, Manager Huisvesting en Facilitair

Strategisch huisvestingsplan geactualiseerd

In 2023 is het strategisch huisvestingsplan van CVO in samenwerking met de algemene directies van de scholengroepen geactualiseerd op basis van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de (onderwijs)ontwikkelingen in de scholen. Het strategisch huisvestingplan omvat vier huisvestingsstrategieën:

1. Behouden en onderhouden
2. Afstoten en verplaatsen
3. Uitbreiden
4. Nader te onderzoeken

Met de actualisatie van het strategisch huisvestingsplan is er een vijfde strategie aan toegevoegd, te weten:

5. Vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw huidige locatie

De vijfde strategie is voortgekomen uit strategie 4 ‘nader te onderzoeken’.

Investeringen in kwaliteit bestaande onderwijshuisvesting

Het onderhoud van de schoolgebouwen is conform het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd om de conditie van de schoolgebouwen op peil te houden. Om invulling te geven aan de wensen en behoeften van de scholen voor het verbeteren van de huisvesting en de voorzieningen, zijn diverse investeringen gedaan.

Schuif op Zuid
In het kader van het Convenant vormen Zuidermavo-havo en CBSplus sinds 1 augustus 2023 de nieuwe school Portus Meridiem aan de Grift in Rotterdam. De school bereidt zich voor om in 2026 over te gaan naar de nieuwbouwlocatie
in Stadionpark. Met de verhuizing van CBSplus naar de Grift kwam het gebouw aan de Roerdomplaan leeg. Er worden voorbereidingen getroffen om dit schoolgebouw te renoveren en geschikt te maken voor de huisvesting van Juliana. In verband met een toename van het aantal leerlingen bij deze school is door het plaatsten van tijdelijke huisvesting het aantal m2 uitgebreid.

Constructieve bijdrage geleverd aan het integraal huisvestingsplan (IHP) gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam is gestart met het ontwikkelen van een nieuw integraal huisvestingsplan voor 2024-2027 in samenwerking met de schoolbesturen van Rotterdam. Van onze kant is een constructieve bijdrage geleverd aan het IHP door gemotiveerd scholen in te brengen die in aanmerking komen voor een huisvestingproject (sloop/nieuwbouw, vernieuwbouw of nieuwbouw). De scholen die op het IHP 2019-2023 staan en die in de (voorbereiding van) de uitvoeringsfase verkeren, maar ultimo 2023 nog niet gerealiseerd zijn, zijn Accent VSO op Noord (herlocatie), Comenius Meerpaal (vernieuwbouw), Accent Centrum (herlocatie door middel van vernieuwbouw bestaande locatie) en het Marnix Gymnasium (uitbreiding door nieuwbouw). Op het IHP 2024-2027 staan Accent Hoogvliet (uitbreiding en sloop oudbouwdeel voor nieuwbouw) en de locatie Roerdomplaan (renovatie voor Juliana). Voor de locatie de Grift biedt het IHP 2024-2027 ruimte om in samenwerking met Stichting BOOR een onderzoek op te starten naar een Campus voor 0-18 jarigen op deze locatie.

Investeringen in kwaliteit bestaande onderwijshuisvesting

Het onderhoud van de schoolgebouwen is conform het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd om de conditie van de schoolgebouwen op peil te houden. Om invulling te geven aan de wensen en behoeften van de scholen voor het verbeteren van de huisvesting en de voorzieningen, zijn diverse investeringen gedaan. Een kleine greep uit de projecten volgt hierna.

Voor diverse scholen is het buitenterrein aangepast (plantenvakken, extra fietsenstallingen, buitenmeubilair). Een aantal scholen is bezig met een ‘actief’ schoolplein in de vorm van bijvoorbeeld een sportcourt. Er zijn veel (bouwkundige) werkzaamheden aan het interieur van de scholen uitgevoerd, waaronder schilderwerk, vervanging vloeren, aanpassing van vaklokalen (onder andere kook- en technieklokalen), renovatie gymzaal (vervangen vloer, vervangen toestellen, vervangen verlichting door led, verbeteren akoestiek, aanbrengen dakisolatie) vervanging leerlingmeubilair, verbouwen personeelsruimten, uitbreiding van leerlingkluisjes, plaatsen van zogenaamde ‘meetingboxen’ waar coachgesprekken tussen leerlingen en docenten kunnen plaatsvinden. Verder zijn er installaties vervangen, zoals een brandmeldinstallatie. In het kader van beveiliging en veiligheid zijn binnen diverse scholen de beveiligingscamera’s vervangen of uitgebreid, inbraakinstallaties vervangen, zijn schoolpleinen afgesloten met een slagboom of een beveiligd toegangshek en zijn balies aangepast vanuit veiligheidsbeleving. Er zijn ook werkzaamheden uitgevoerd in het kader van verduurzaming, zoals het vervangen van de verlichting door ledverlichting en het aanleggen van oplaadpalen voor elektrische auto’s. Veel projecten worden in nauwe samenwerking met de afdeling ICT uitgevoerd, omdat de werkzaamheden elkaar raken of opvolgen.

De toename van het aantal leerlingen bij Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel kan worden opgevangen door uitbreiding van de gebouwcapaciteit in de vorm van tijdelijke huisvesting.

CVO heeft aandacht voor veiligheid, waaronder luchtkwaliteit
Om meer inzicht in de veiligheid op en van scholen te verkrijgen en om deze verder te kunnen optimaliseren, heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. De inventarisatie heeft betrekking op de gebouw gebonden veiligheid (denk aan wet- en regelgeving) en de Arbo technische veiligheid zoals de RI&E, het bijbehorende plan van aanpak en de bhv-organisatie. Met de resultaten wordt een plan gemaakt om de veiligheid beter te borgen en inhoudelijk en organisatorisch te optimaliseren.
CVO heeft voor dertien scholen SUVIS-subsidie (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen) toegekend gekregen (€ 2,3 mln.) voor het uitvoeren van maatregelen om de ventilatie op scholen te verbeteren. In aanvulling op de subsidie gaat CVO fors (€ 5,9 mln.) uit eigen middelen investeren om de ventilatie te verbeteren. In het gebouw van Melanchthon Schiebroek zijn de werkzaamheden om de ventilatie te verbeteren gestart. Na een zorgvuldig afwegingsproces zijn uiteindelijk zes projecten na de fase Voorlopig Ontwerp, gestopt. Als reden hiervoor gelden de gewijzigde omstandigheden ten opzichte van het moment van de aanvraag van SUVIS-subsidie. Hierbij valt te denken aan de verplaatsing van de school naar een andere locatie, de renovatie van de locatie of de realisatie van nieuwbouw na sloop. Voor de projecten die niet doorgaan, geldt dat door de specifieke omstandigheden het doorvoeren van ventilatiemaatregelen feitelijk een desinvestering zou blijken te zijn. Dat is evenwel geen doelmatige inzet van financiële middelen. Voor de resterende zes scholen worden de maatregelen die moeten leiden tot de verbetering van het binnenklimaat met behulp van ventilatie vanaf 2024 uitgevoerd (werkzaamheden voornamelijk in de schoolvakanties).

Gebouwen CVO steeds duurzamer

Op initiatief van DCMR en in samenwerking met Ruimte OK is er een convenant opgesteld om te komen tot duurzame onderwijsgebouwen in Rotterdam en omgeving. CVO heeft het convenant ondertekend en zich daardoor hieraan gecommitteerd. Het convenant verduurzaming onderwijs regio Rijnmond geeft CVO meer ruimte om duurzaamheid beleidsmatig aan te pakken en de focus te richten op de doelstellingen van het klimaatakkoord. In de erkende maatregelenlijsten energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. CVO heeft een aantal maatregelen zoals het vervangen van de verlichting door ledverlichting voor de scholen uitgevoerd. Verder heeft CVO verantwoording afgelegd aan RVO voor de uitgevoerde maatregelen. Door de toegepaste energiebesparende maatregelen is het energieverbruik van een aantal scholen zodanig gedaald, dat de betreffende scholen beter scoren dan de norm die is gesteld als onderdeel van de verplicht erkende maatregelen. Voor meer ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwijzen we naar paragraaf 4.5. Ontwikkelingen 2023 in vogelvlucht

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies