Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Personeel

Homepage Personeel

In dit hoofdstuk beginnen we met de belangrijkste activiteiten op het beleidsdomein personeel gevolgd door de belangrijkste personele kerncijfers op hoofdlijnen. We sluiten af met conclusies en resultaten.

Belangrijke activiteiten

HR in 2023 - ontmoeten, leren, realiseren
De visie van CVO luidt ‘onderwijs voor het leven’, ontwikkeling staat hierin centraal. Dit thema speelt op de HR-afdeling dagelijks een grote rol. Door elkaar te ontmoeten en te luisteren naar de behoefte van de medewerkers, teams en vestigingen stimuleert en faciliteert de HR-afdeling ontwikkeling bij medewerkers waar oog wordt gehouden voor welzijn en werkplezier. Met de CVO-visie als uitgangspunt heeft de HR-afdeling gekeken naar haar werkzaamheden en ambities. Er is gesproken over de richting die de afdeling op wil en hierin is focus aangebracht om doelgericht stappen te zetten. In het HR-jaarplan 2023 – ontmoeten, leren, realiseren –zijn er vier overkoepelende thema’s opgenomen:

  1. Instroom
  2. Processen op orde
  3. Ontwikkeling & Professionalisering
  4. Met plezier samen sterk

In 2023 zijn met meerdere stakeholders en in het licht van het CVO Koersplan de contouren voor de strategische HR-agenda 2024-2028 opgezet. In 2024 wordt op basis daarvan de strategische HR-agenda vastgesteld als leidraad voor de komende jaren.

Het vinden van de juiste medewerkers in een schaarse markt
Er zijn in 2023 twee projecten gerealiseerd, te weten het project inleendesk en het project arbeidscommunicatie en recruitment. De aanbesteding inhuur derden is afgerond en de nieuwe CVO-inhuurdesk is van start gegaan. De inhuurdesk is een centrale plek waar alle inhuur binnen CVO bekend is, waar contracten met externe partijen worden beheerd en waar medewerkers terecht kunnen met inhuurgerelateerde vragen. Naast de inhuur van flexkrachten bij de gecontracteerde partijen, is er ook een samenwerking aangegaan met een externe partij waar alle inhuur van zzp’ers en interim professionals eenduidig en compliant wordt georganiseerd.

In 2023 is een recruitment adviseur toegevoegd aan het mobiliteitshuis en is de website werkenbijcvo.nl gerealiseerd. CVO heeft zijn positie als grote onderwijswerkgever in de arbeidsmarkt versterkt door structureel te investeren in online jobmarketing en awareness campagnes. Dit vergroot de zichtbaarheid voor (latent) werkzoekenden binnen het onderwijs en is ook gericht op het aantrekken van zij-instromers die mogelijk de stap naar het onderwijs willen maken. Het verstevigen van het CVO-merk is nodig voor de werving van nieuwe medewerkers en draagt bij aan de binding met bestaande collega’s. Door de invoering van een recruitmentsysteem is het mogelijk om sollicitanten actief te benaderen en passende vacatures aan te bieden met succesvolle matches als gevolg. Ook is het mogelijk geworden om data betreffende vacatures, doorlooptijden en online conversie te meten. Dit geeft input waarop processen verder verbeterd kunnen worden en inzicht in welke wervingsmethodes het meest succesvol zijn, zodat daar gericht op geïnvesteerd kan worden.

Continu en Lean verbeteren
Het continue verbeteren van processen binnen HR wordt gevoed door de keuze om met Lean-principes te werken. Er is een specifiek AFAS-project om procesverbeteringen door te voeren. In 2023 is een aantal processen in samenwerking met de scholen doorontwikkeld. Zo wordt voor het sturen van e-mails of telefonisch contact met personeelszaken in AFAS een proces opgestart. In het kader van procesverbeteringen is de livegang gerealiseerd van instroomprocessen voor arbeidsovereenkomsten en VOG’s, alsook voor alle mutaties op het gebied van roosterwijziging, functiewijziging, salariswijziging, contractaanpassingen en uitdiensttreding.

Het goede gesprek door leidinggevenden
Of het nu gaat om het voeren van een selectie- of een verzuimgesprek, voor leidinggevenden zijn uitstekende communicatieve vaardigheden onmisbaar. Er wordt ingezet om leidinggevenden de juiste gesprekstechnieken en spreekvaardigheden aan te reiken, waar zij vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Door de HR-adviseurs zijn workshops gegeven voor het voeren van verzuimgesprekken en het houden van professionele selectiegesprekken. In samenwerking met de CVO Academie wordt de kennis van de HR-adviseurs ook op andere onderdelen aangeboden aan leidinggevenden, zoals kennis van de cao en juridische zaken of het schrijven van een goede vacaturetekst.

Met plezier samen vitaal
In 2023 is voor het project Vitaliteit een projectplan opgesteld met speerpunten op het gebied van arbodienstverlening, vitaliteitsprogramma’s en procesverbeteringen in het HR-systeem AFAS. Er is ingezet op een CVO-breed onderzoek naar veiligheid binnen de schoolgebouwen en verplichtingen die voortkomen uit de arbeidsomstandighedenwet. De scholen hebben aandacht voor de uitvoering van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In 2023 is het project mentale vitaliteit gerealiseerd. Een innovatieve aanpak om de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten, waarbij wordt ingezet op het verlagen van de door medewerkers ervaren werkdruk. Er is in 2023 een pilot gerealiseerd met veertien teams van verschillende scholen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is de ACT-training, die wordt gegeven door tijdens het project opgeleide interne trainers, binnen de CVO Academie onder te brengen. De eindrapportage van het project is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar.

Arbeidsmobiliteit voor medewerkers en ex-medewerkers
Het mobiliteitshuis houdt zich vanuit goed werkgeverschap actief bezig met de begeleiding en bemiddeling van oud-medewerkers met een (bovenwettelijke) WW-uitkering naar een nieuwe positie op de arbeidsmarkt. Hiermee geeft CVO concreet invulling aan de re-integratieplicht die hoort bij het zogenaamde eigen-risico-dragerschap. De inspanningen van het mobiliteitshuis leiden er bij een gunstige arbeidsmarkt toe dat mensen weer aan het werk komen. Bijkomend niet onbelangrijk effect is de besparing op de uitkeringslasten, waardoor de voorziening (B)WW aanzienlijk is gedaald.

In de loop van 2023 is een start gemaakt met de begeleiding en (her)beoordeling van oud-medewerkers met een WIA-uitkering op basis van geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Een (her)beoordeling kan leiden tot een aanpassing van het zogenaamde percentage arbeidsongeschiktheid of tot uitstroom uit de WIA naar de IVA. Toekenning van een IVA-uitkering impliceert dat de oud-werknemer wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht en periodieke herkeuring. Vanwege de lange wachttijden bij het UWV is de verwachting dat pas in de loop van het voorjaar van 2024 duidelijk wordt welke resultaten zijn bereikt met deze begeleiding. Dan pas wordt ook duidelijk in hoeverre CVO als eigen risicodrager een kostenbesparing heeft kunnen bereiken.

Medewerkersonderzoek 2023

In 2023 is binnen alle organisatieonderdelen het tweejaarlijks medewerkersonderzoek uitgevoerd. Het is zonder meer positief dat een respons van 51% is bereikt, omdat daarmee de uitkomsten uit het onderzoek als voldoende representatief kunnen worden aangeduid. In een benchmark zijn deze scores
vergeleken met de gemiddelde score bij vergelijkbare onderwijsorganisaties. CVO scoort op een schaal van 1 t/m 10 op bijna alle vragen veelal een heel punt of meer hoger dan de benchmark.

Gegeven de huidige krapte op de arbeidsmarkt en onze ambitie om een betrokken werkgever te zijn en onze medewerkers carrièreperspectief te bieden, geven de scores zonder meer ook aanknopingspunten voor verbetering. Ondanks dat medewerkers aangeven tevreden te zijn en zich gewaardeerd te voelen, blijkt uit het onderzoek ook dat onze medewerkers zich vaker dan gemiddeld oriënteren op ander werk buiten CVO. Hoewel de Net Promoter Score voor CVO gunstig is, betekent dit voor ons dat we nog nadrukkelijker aandacht moeten besteden aan persoonlijke ontwikkeling en carrièreperspectief en dat we daarover met medewerkers in gesprek moeten gaan. Dat gaan we dan ook zeker doen.
In de gesprekken op de scholen met onze medewerkers en medezeggenschapsraad over de resultaten van het medewerkersonderzoek komt ook naar voren dat er behoefte bestaat aan extra inzet op het terrein van sociale veiligheid, het persoonlijk leiderschap van leidinggevenden en de ontwikkeling van
onderwijsteams. Deze uitkomsten zijn verwerkt in het aanbod van de CVO Academie en de in het CVO Koersplan beschreven beloften en ambities. Een ander aandachtspunt betreft de inzet op het verlagen van de werkdruk. Dit aandachtspunt raakt de gehele organisatie. We zetten in op verlaging van de werkdruk om ook ruimte te maken voor onderwijsontwikkeling. Deze inzet vormt een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid en strategisch HRM-beleid. De op basis van het Onderwijsakkoord 2022 beschikbare werkdrukmiddelen worden ingezet voor individuele en collectieve activiteiten. Uit de scores van het medewerkersonderzoek 2023 blijkt overigens dat de werkdrukbeleving is gedaald. En dat is een positieve ontwikkeling.

Door elkaar te ontmoeten en te luisteren naar de behoefte van de medewerkers, teams en vestigingen stimuleren en faciliteren wij als HR-team ontwikkeling voor anderen waarbij we oog houden voor welzijn van collega’s maar ook voor werkplezier
Marco de Korte, HR-manager

Conclusie en resultaten HR in 2023: ontmoeten, leren, realiseren

Er is in 2023 op het gebied van Human Resources bij CVO veel gerealiseerd. Er zijn diverse beleidsinitiatieven en projecten opgestart en er zijn diverse projecten, zoals hierboven beschreven, gerealiseerd. De verbinding met de scholen is verbeterd, er is frequenter overleg geweest, waarbij evaluatiepunten zijn besproken die hebben geleid tot bijstelling van projecten of de inhoudelijke werkwijze van bijvoorbeeld de site werkenbijcvo.nl, het recruitmentsysteem of in AFAS. Het vroegtijdig afstemmen, gezamenlijk ontwerpen van processen en het evalueren daarvan kan nog verder verbeterd worden. Een van de aandachtspunten daarbij is de beschikbaarheid van leidinggevenden in de organisatie en de mogelijkheid voor hen om mee te werken in klankbordgroepen, webinars, workshops of trainingen. Het besef dat het meerwaarde heeft om meer samen te werken in de vereniging is vergroot. Meer samenwerken geeft werkplezier en daarmee staan we samen sterk!

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies