Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Voorwoord

Homepage Voorwoord

We zijn als bestuur de directie en medewerkers heel veel dank verschuldigd voor de enorme inzet en bereikte resultaten in 2022. Een dikke pluim voor hen allen!

Onderwijs is essentieel om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat is waarom alle scholen van CVO gezamenlijk -al sinds 1898- goed onderwijs organiseren vanuit onze visie: goed onderwijs voor het leven. Dit jaar al 124 jaar lang! Iedereen die van school komt, moet goed kunnen rekenen, schrijven, lezen, aanvoelen hoe we in Nederland met elkaar omgaan en kennis hebben van onze democratie. Dat laatste noemen we burgerschapsvorming. Dit is en blijft onze basis en de reden waarom leraren, schoolleiders en alle andere mensen van CVO ‘s ochtends hun bed uitkomen en soms onder blijvend uitdagende omstandigheden een enorme teamprestatie leveren en de school draaiende houden. Elke dag opnieuw. Niet persé omdat het makkelijk is, maar omdat het belangrijk is. Hierdoor krijgen al onze leerlingen passend onderwijs en gelijke kansen om hun talenten maximaal te benutten en hiermee positief bij te dragen aan de samenleving. Leerlingen verwerven kennis, vaardigheden en gedragingen die nu belangrijk zijn én waarmee ze in de toekomst een mooie passende positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Als bestuur hebben we de maatschappelijke taak om ouders, leerlingen, medewerkers en alle andere belanghebbende te informeren over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar. Met dit bestuursverslag doen we dit en geven we op verschillende manieren actief inzicht in de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, maatschappelijke thema’s en het financieel beheer.

Opnieuw veerkracht laten zien tijdens coronabeperkingen

Begin 2022 hadden we opnieuw met coronabeperkingen te maken. Onze flexibiliteit, incasseringsvermogen en creativiteit bleek wederom groot. Door adaptief te zijn en te anticiperen, hebben we ons goed staande gehouden en gezamenlijk goede resultaten behaald, ondanks dat we tijdelijk vanuit huis digitaal lesgaven en thuiswerkten.

Trots op onze medewerkers en leerlingen

We zijn trots op al onze medewerkers die door adaptief te zijn en te anticiperen erin zijn geslaagd onze leerlingen, online of in de klas, te blijven helpen het beste uit zichzelf te halen op weg naar een startkwalificatie of hun hoogst haalbare diploma. En we zijn trots op onze leerlingen die met improvisatievermogen en motivatie hun diploma hebben gehaald of al - slim, vaardig en creatief- goed op weg zijn.

Onderwijs gaat door: met aandacht voor maatschappelijke thema’s

Alle scholengroepen hebben de urgentie gevoeld om extra aandacht te besteden aan de door OCW benoemde maatschappelijke thema’s. Verspreid in dit verslag belichten de scholen hoe zij hier in de praktijk mee om zijn gegaan en welke resultaten op de verschillende thema’s zijn bereikt.

Zeven excellente CVO-scholen verzorgen onderwijs van bijzondere kwaliteit

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Zeven scholen van CVO zijn in het bezit van het predicaat excellent. Twee scholen hebben de ambitie om dit in 2023 te worden en zijn het voorbereidingstraject gestart.

Oekraïense school biedt leerlingen veilige omgeving

Ongeveer 300 leerlingen hebben hun Oekraïense schooljaar kunnen afmaken in hun moedertaal met bevlogen docenten uit hun thuisland. CVO maakte dit met succes mogelijk na een oproep van de gemeente Rotterdam. Door het samenzijn aan de locatie de Grift, het deels volgen van Oekraïens onderwijs met hulp van Oekraïense docenten, samen sporten, creatief zijn en het aanleren van de Nederlandse taal, voelen zij zich gesteund en veilig.

Met NPO-middelen is bergen werk verzet

Met de NPO-middelen hebben we het gezamenlijk verder mogelijk gemaakt opgelopen achterstanden door corona bij leerlingen weg te werken of te verminderen met oog voor hun welzijn. Alle scholen hebben bergen werk verzet en zijn voortvarend aan de slag gegaan door in samenspraak met ouders, leerlingen, leraren en de medezeggenschapsraad op basis van de ‘menukaart’ de best passende interventies te kiezen die verwerkt zijn in de schoolprogramma’s. Doordat elke school een ‘schoolscan’ heeft uitgevoerd, weten we heel precies op welk niveau leerlingen achterstanden en vertragingen hebben opgelopen. Met gerichte interventies zetten we in op herstel. De uitvoering van de interventies blijven we monitoren en evalueren.

Vernieuwing en duurzame onderwijsontwikkeling

Met het programma NPO GO! werken we gezamenlijk aan vernieuwing en duurzame onderwijsontwikkeling. Door kennis te verbinden en slim in te zetten, kunnen we vernieuwend onderwijs bieden dat voor leerlingen een fijne plek om te leren biedt en voor medewerkers het aantrekkelijk maakt om bij ons te werken. Nu én in de toekomst. Hierbij zoeken we nadrukkelijk ook samenwerking met externe
partners, zodat we met en van elkaar kunnen leren. NPO GO! is een vliegwiel voor kennis, innovatie en professionalisering waaruit onder andere de CVO Academie is ontstaan.

Start CVO Academie: enthousiasme voor de academie blijkt groot

Eindelijk is het dan zover! Na een aantal maanden van voorbereiding is de CVO Academie op 5 oktober 2022 op de Dag van de Leraar van start gegaan. Het enthousiasme voor de academie blijkt groot, want regelmatig zitten trainingen snel vol zoals bij de training Mindfulness en de basisworkshop ‘executieve vaardigheden in de klas’. Door middel van een online en offline platform brengt de academie verschillende partijen, aanwezige kennis en vormen van samen leren bij elkaar. Op deze wijze draagt de academie bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling, schoolontwikkeling en ondersteunt de filosofie van de lerende organisatie binnen onze scholen.

We investeren fors in betere luchtkwaliteit

Alle CVO-scholen beschikken over CO2-meters. Hiermee meten we continue de luchtkwaliteit in de klas, waarbij de resultaten ook online beschikbaar zijn. Hierdoor weten we precies waar de luchtkwaliteit nog niet voldoende is. Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Met een investering van circa € 10,5 mln. verspreid over de jaren 2021-2024 waarvan € 2,3 mln. aan subsidie, zorgen we voor een gezonde en veilige werkplek voor iedereen in onze gebouwen.

Shared Service Organisatie ontwikkelt (Lean) door

In 2022 hebben we de visie op de dienstverlening van de SSO vertaald naar een strategie en zijn we de SSO gaan doorontwikkelen. De doorontwikkeling betreft beleidsterreinen zoals o.a. huisvesting en HR, het op orde brengen van de personele capaciteit en uniformering en standaardisering van processen en systemen. De SSO heeft de Lean-methodiek omarmd en is hiermee aan de slag gegaan. De scholengroepen worden betrokken om samen de processen en systemen te uniformeren en te standaardiseren. De SSO bouwt zo door aan het verder op orde krijgen van de basis.

CVO is financieel gezond en toekomstbestendig

We zijn financieel gezond en stabiel en dat blijft zo. Met een resultaat van € 11,4 mln. sluiten we de boeken € 9,8 mln. hoger af dan begroot (€ 1,6 mln.). De belangrijkste reden hiervoor is dat we relatief laat in het jaar extra middelen uit het onderwijsakkoord ontvingen. Deze middelen hebben we nog beperkt kunnen besteden in 2022. In 2023 worden deze middelen ingezet voor werkdrukverlichting. De financiële kengetallen van CVO vallen ruimschoots binnen de gestelde signaleringswaarden van OCW. Tegelijkertijd is er geen sprake van een bovenmatig vermogen. Dit impliceert een solide en evenwichtig financieel beleid. CVO investeert in onderwijskwaliteit en kan financieel tegen een stootje. Hierdoor is CVO toekomstbestendig.

Strategisch personeelsbeleid versterkt

Als werkgever heeft CVO het strategisch personeelsbeleid versterkt. We investeren in de begeleiding van leraren in opleiding en startende leraren. We stimuleren de ontwikkeling van collega’s en hebben nieuwe initiaven genomen om de vitaliteit de vergroten. Het aantal bevoegde leraren is hierdoor licht gestegen.

Grip op rechtmatig en doelmatig besteding van onze middelen

Bij het besteden van middelen stellen we onszelf telkens de volgende vragen: voldoen we aan vigerende wet- en regelgeving, passen de uitgaven binnen het onderwijsdoel, zijn ze voldoende gemotiveerd en proportioneel in relatie tot de activiteiten en is er sprake van gepaste soberheid? Door onze planning en controlcyclus houden we hier grip op. De raad van toezicht houdt toezicht op de doelmatige besteding onder andere door onze periodieke rapportages en beleidsrijke begrotingen (zoals exploitatie- en investeringsbegroting) te bespreken en te beoordelen.

We realiseerden in 2022 vijf Europese aanbestedingen waaronder een voor het leerlingadministratiesysteem en een voor inhuur derden. Ook door aan te besteden zorgt CVO voor een doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. Bij een aanbesteding gaat het niet altijd om de laagste prijs, maar om de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Wat de juiste verhouding is, wordt per aanbesteding gezamenlijk in overleg bepaald. Dit zorgt ervoor dat CVO over de juiste middelen beschikt, met oog voor duurzaamheid en sociale aspecten, voor een zo optimaal mogelijke prijs.

We kijken terug op een mooi en bewogen jaar, waarbij we gezamenlijk opnieuw veerkracht hebben getoond. Dit zien we terug in de goede resultaten van onze scholen. Hiervoor willen wij aan alle collega’s onze waardering uitspreken. Heel veel dank hiervoor. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. Op 5 juli 2023 bestaat onze vereniging 125 jaar. Een mooi moment om CVO weer eens goed op de kaart te zetten, te laten zien waar wij als onderwijsinstelling voor staan en hoe we binnen het christelijk voortgezet onderwijs het verschil willen maken. In dit jubileumjaar gaan we omzien, vieren en vooruitzien. Een mooi vooruitzicht! Wordt vervolgd…

Rotterdam, mei 2023

CVO, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur
raad van bestuur

"We kijken terug op een mooi en bewogen jaar, waarbij we gezamenlijk opnieuw veerkracht hebben getoond. Dit zien we terug in de goede resultaten van onze scholen. Hiervoor willen wij aan alle collega’s onze waardering uitspreken."

Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies