Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Voorwoord

Homepage Voorwoord

Een enerverend 2023 ligt achter ons. Het eerste jaar met weer reguliere examens voor onze leerlingen, na de onregelmatige schooljaren als gevolg van COVID. Maar ook het jaar dat we mochten stilstaan bij 125 jaar vereniging CVO. En zo veel meer.

Een jubileumjaar

CVO is opgericht in de zomer 1898 en bestond medio 2023 maar liefst 125 jaar, een jubileum waard. Sinds onze oprichting als vereniging, door bevlogen Rotterdammers die de eerste school letterlijk bijeen collecteerden, zijn we aan de slag om goed onderwijs te realiseren vanuit onze christelijke wortels en inspiratie, dat doen we ook nu nog en dat blijven we doen. Het jubileum is gevierd met leerlingen, relaties, collega’s en toezichthouders, op de scholen en schoolpleinen, in de Laurenskerk en in Ahoy, elders leest u er meer over.

Als vereniging van scholen(groepen) stonden en staan we samen sterker dan alleen en bundelen we onze krachten, om tal van vormen van ‘onderwijs voor het leven’, ons credo, te kunnen aanbieden. CVO is er voor iedereen die zich herkent in onze inspiratie en idealen, ongeacht achtergrond, huidskleur, gender, seksuele gerichtheid, beperking of sociaaleconomische status, zowel voor ouders en de leerlingen en medewerkers voor de klas of achter de schermen.

Koersdocument 2024-2028: beloften en ambities geformuleerd

In het in de loop van 2023 opgestelde Koersdocument 2024-2028 geven we gezamenlijk betekenis aan het duurzaam realiseren van onze ambitie ‘Onderwijs voor het leven’. Aan de hand van de -samen met leerlingen en medewerkers geformuleerde beloften en ambities- werken onze scholen en scholengroepen hun eigen schoolplannen uit.
De koers is online te vinden op onze website www. cvo.nl.

Basisvaardigheden en welzijn

Het versterken van basisvaardigheden van leerlingen heeft in 2023 extra aandacht gekregen, omdat taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden essentieel zijn als basis om diepere kennis te kunnen absorberen. Hoe? Scholen maakten eigen plannen, passend bij de behoeften van hun leerlingen en we organiseerden via de CVO Academie
vormen van overleg om van elkaar te leren, deden diverse vormen van nul- en voortgangsmetingen, zetten bewezen lesmethoden in en monitorden onze resultaten en voortgang. Zo willen de scholen van CVO aantoonbaar voldoen aan de in 2024 nieuw getoetste inspectie-eisen hieromtrent. Ook het mentaal welzijn van leerlingen is een voorwaarde om te kunnen leren. Ook hier hebben we blijvend aandacht aan gegeven, ook nu COVID meer achter ons ligt, waarmee we zorgen dat elke leerling, passend en op eigen niveau, dezelfde kansen krijgt. We signaleren blijvende welzijnsproblemen bij veel leerlingen en versterken daarom onze zorgstructuur, via mentoraat, zorgteams, schoolpsychologen en schoolmaatschappelijk werk. Zo ondersteunen we ons onderwijs. En met resultaat!

We behaalden in 2023 prima onderwijsresultaten op de inspectie-indicatoren voor onderwijspositie, onderbouw- en bovenbouwsnelheid en zijn enorm trots dat 90% van onze examenleerlingen in 2023 is geslaagd (1 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde) en nu met perspectief doorstromen naar vervolgonderwijs.
We zijn alle collega’s dankbaar voor de voortdurende inzet, toewijding en inspirerende lessen die dit mogelijk hebben gemaakt en we zijn schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel en alle andere betrokkenen zeer erkentelijk voor de enorme gezamenlijke inzet en behaalde resultaten. Veel dank voor ieders toewijding aan het onderwijs en voor
de voortdurende bijdrage aan onze gezamenlijke missie.

Aantrekkelijk werkgeverschap bij CVO

Goed werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid zijn belangrijke voorwaarden voor onze leraren, schoolleiders en onderwijs ondersteunende medewerkers. Zonder goede leraren en ondersteuners geen goede school. Wij streven ernaar dat CVO-medewerkers onze scholen als aantrekkelijke werk- en leeromgeving ervaren, waar - naast een fair salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden- voldoende professionele autonomie bestaat en een leven lang leren mogelijk is. Hiermee behouden we mensen én maken we mensen beter. Dat we dit al goed doen blijkt uit de mooie resultaten van het
medewerkers onderzoek en de groeiende deelname aan onze nieuwe CVO Academie.
Om nieuwe mensen aan te trekken in een kleine vijver met veel concurrentie is in 2023 gestart met het gezamenlijk initiatief www.werkenbijcvo.nl. Hiermee verzilveren we onze gezamenlijke kracht om beter en efficiënter vacatures onder de aandacht
te brengen en goede potentiële medewerkers te werven. In 2023 zijn ruim 500 medewerkers bij ons gestart, een indrukwekkend aantal.

Uitkomsten medewerkersonderzoek zijn positief

We beseffen ons dat er altijd werk aan de winkel is om een goede werkgever te zijn en te blijven. In het medewerkersonderzoek is medio 2023 een breed scala aan onderwerpen aan bod gekomen. Het meest opvallende resultaat is dat de meeste CVO-scholen en de vereniging als totaal op bijna alle vragen t.o.v. de benchmark iets hoger scoren dan vergelijkbare onderwijsorganisaties, al zien we altijd verdere verbeterkansen. Medewerkers ervaren veel autonomie, worden gewaardeerd en gemotiveerd door hun leidinggevende en zijn tevreden over hun vestiging. Ook is de werkdruk beleving (iets) gedaald, al willen we hier nog meer stappen in zetten.

CVO Academie op stoom

Bij CVO draait het om leren. Dat geldt zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers. De CVO Academie biedt de mogelijkheid om kennis te delen, de krachten te bundelen en om inspiratie op te doen. Het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling, schoolontwikkeling of de ontwikkeling van CVO als lerende organisatie. Steeds meer medewerkers volgden behalve op de eigen vestiging en studiedagen in de eigen scholengroep gezamenlijk cursussen, opleidingen en workshops waarmee duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren wordt gefaciliteerd.

Klimaat- en energietransitie

Elke leerling verdient het om goed onderwijs te krijgen en elke leraar verdient het om goed onderwijs te kunnen geven. Een goed schoolgebouw draagt hier in belangrijke mate aan bij. CVO tekende in 2023 samen met 12 andere onderwijsinstellingen
in de regio Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond het convenant ‘verduurzaming onderwijs’. De afspraken brengen de CO2-uitstoot van onderwijsinstellingen fiks en aantoonbaar omlaag. In het convenant is afgesproken om meer
te doen aan duurzame energie en efficiënter om te gaan met grondstoffen, afval en water. Doel van de overeenkomst is om in de periode tot en met 2026 een reeks concrete milieuprestaties te realiseren. Het huidige Klimaatakkoord op rijksniveau gaat uit van een CO2-reductie van 55% bij onderwijsinstellingen in 2030. Met het convenant verduurzaming onderwijs wil CVO in de regio Rijnmond een voorbeeldrol vervullen op dit gebied. Het doel is om deze doelstelling te verwezenlijken en zichtbaar te maken in een plan, waarbij de DCMR het plan beoordeelt en monitort. Ieder dak dat het kan dragen
zal bijvoorbeeld zonnepanelen gaan bevatten.

Solide financieel beleid zorgt voor een financieel gezonde vereniging

Ons genormaliseerd financiële resultaat over 2023 bedraagt bijna 2% (bijna € 5 mln.) positief. Dit betekent dat van elke ontvangen euro ongeveer € 0,98 is uitgegeven. De tijdelijke of bijzondere resultaten bedragen circa € 9,6 mln. en hebben betrekking op de laatste in 2024-2025 nog te besteden NPO middelen, niet eerder begrote rentebaten en laat ontvangen subsidies. Een verheugend resultaat dat het mogelijk maakt ook in 2024-2025 te investeren in beter onderwijs, werkdrukverlaging, goede voorzieningen, cybersecurity en meer.
Ons jaardocument en de financiële verantwoording zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de externe controlerende accountants. De financiële kengetallen van CVO zijn duurzaam op orde en vallen binnen de gestelde signaleringswaarden van OCW. Hierdoor blijft er voldoende ruimte om te blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs.
Na 125 jaar onderwijs staat CVO nog steeds als een huis. Ons onderwijs is en blijft van grote waarde voor leerlingen en onze samenleving en geeft hen de benodigde bagage om het vervolgonderwijs met vertrouwen te starten en uiteindelijk hun plaats te vinden en bij te dragen aan onze samenleving. Zo blijven de idealen van 1898 tot verheffing en vorming van de kinderen van de stad en de regio ook na 125 jaar nog steeds levend.

Rotterdam, mei 2024
CVO, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur
raad van bestuur

"Een enerverend 2023 ligt achter ons. Het eerste jaar met weer reguliere examens voor onze leerlingen, na de onregelmatige schooljaren als gevolg van COVID. Maar ook het jaar dat we mochten stilstaan bij 125 jaar vereniging CVO. En zo veel meer."

Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies