Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Nationaal Programma Onderwijs

Homepage Nationaal Programma Onderwijs

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs voor het leven. Dit is één van onze strategische pijlers die we ook tijdens corona hoog hebben gehouden.

Concrete succesvolle interventies in 2022

Diverse interventies zijn ingezet om achterstanden te voorkomen en het welbevinden van de leerlingen te versterken. Enkele concrete interventies in 2022 zijn:

Leerlingen:

 • Themaweken voor leerlingen: met verschillende workshops ter verbetering van sociaal-emotioneel welbevinden, alsmede organisatie excursies, schoolkamp
 • Extra kunst en cultuuractiviteiten
 • Extra stagelessen en stagebegeleiding door aanname extra personeelslid (jobcoach)
 • Extra mentor activiteiten
 • Extra examentrainingen (vakgericht)
 • Inzet extra docenten AVO (Rekenen, Nederlands, Burgerschap en Engels)
 • Klassenverkleining
 • Aanschaf innovatieve leermiddelen - VR brillen, virtuele lasmachine, kassawerkplek en bijbehorende onderwijsprogramma’s
 • Aanschaf nieuwe lesmethoden, bevorderen leesonderwijs en extra aandacht voor cognitieve vakken

Nascholing personeel:

 • Teamscholingen Geweldloos Verzet en Ervaringsleren
 • Teamscholingen Transformatieve school en Regieversterkend handelen
 • Teamscholing en teambuildingsactiviteiten
 • Teamscholing Effectieve instructie en Gepersonaliseerd leren

De interventies resulteerden onder andere in:

 • Merkbare verbetering van het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen en betere klassenbinding.
 • Snelle(re) schoolontwikkeling en merkbare verbetercultuur en herstelde binding tussen teamleden.
 • Vermindering achterstanden leer- en stage/praktijkuren.

Bestendigen van leereffecten vanuit NPO in het reguliere onderwijsprogramma

De scholen geven aan dat ze een aantal zaken systematischer meten dan voorheen door de schoolscan jaarlijks uit te voeren. Dat willen we vasthouden. Op deze wijze kunnen we zicht houden op de (langjarige) effectiviteit van onze interventies. Ook worden de uitkomsten van deze scan gebruikt voor de schoolprogramma’s voor de komende schooljaren. Inzet op met name de executieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen blijft een aandachtspunt. Ook meer inzet op individuele instructie en aandacht voor beheersingsgericht leren en ouderbetrokkenheid blijkt waardevol en zetten we door na NPO.

NPO bovenschools programma: door samenwerken de toekomst van het onderwijs binnen CVO duurzaam een boost geven

Als antwoord op de kamerbrief van januari 2021 van Minister Slob betreffende het Nationaal Programma Onderwijs, zijn de CVO-scholen aan de slag gegaan
met de uitvoering van de schoolscans en de invulling van schoolprogramma’s. Tegelijkertijd is in dat jaar besloten om met een deel van het budget voor de CVO-scholen een overkoepelende aanpak te ontwikkelen op gezamenlijke thema’s. We creëren hiermee meerwaarde door vanuit gezamenlijkheid vraagstukken op te pakken en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten. Dit heeft in 2022 geresulteerd in het CVO-brede programma genaamd NPO GO!

NPO GO! bestaat uit vier projectlijnen:

• Lijn 1: Onderwijs & Onderzoek
• Lijn 2: Leren & Ontwikkelen
• Lijn 3: ICT & Digitalisering
• Lijn 4: Werven & Boeien

Daarnaast is een innovatiestimulans opgezet genaamd GO! Fund Me, waarbij vernieuwende, schooloverstijgende aanvragen gestimuleerd, financieel gefaciliteerd en uitgevoerd worden.

CVO Academie

Vanuit het overkoepelende CVO NPO GO!-programma heeft de projectgroep Leren & Ontwikkelen in 2022 met veel enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de CVO Academie. De ambitie van de CVO Academie ondersteunt de visie op de lerende organisatie en, in toenemende mate, de organisatie en facilitering van de formele en informele professionaliserings- en leeractiviteiten van de CVO-scholen. Daarbij streeft de CVO Academie ernaar om in co-creatie met de scholen aanwezige interne en externe expertise rondom een aantal thema’s zichtbaar te maken en hiervoor diverse activiteiten te organiseren, zoals: netwerkleren, inspiratiesessies, workshops en trainingen. In het laatste kwartaal van 2022 werd het eerste aanbod geïntroduceerd en dit was een mooi voorproefje van het brede scala aan onderwerpen waaraan gewerkt wordt: van een training Executieve vaardigheden voor docenten tot een inspiratiesessie Peercoaching. In het eerste kwartaal van 2023 wordt een eigen digitaal leerplatform gelanceerd. De komende jaren wordt toegewerkt naar een volwassen huisacademie.

Academie boom

Integratie in de CVO Academie

De CVO Academie wordt gezien als een vliegwiel om de lerende organisatievorm te geven. Binnen de CVO Academie staat het ontmoeten van de ander, elkaar inspireren, het verbinden van vraagstukken en behoeftes, de ontplooiing en het verduurzamen van de gedeelde kennis en de opgebouwde relatie centraal.

De CVO Academie heeft drie kerntaken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:

 1. Onderzoek en kennis: we dragen bij aan het vergaren, verspreiden en benutten van kennis.
 2. Innovatie: we dragen bij aan succesvolle innovaties op scholen en CVO breed en stimuleren de uitwisseling daarvan binnen CVO.
 3. Professionalisering: we leren en ontwikkelen als individu, team, school en als organisatie.
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies