Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Nationaal Programma Onderwijs

Homepage Nationaal Programma Onderwijs

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs voor het leven. Dit is één van onze strategische pijlers die we ook tijdens corona hoog hebben gehouden.

Met NPO veel werk verzet

Tot en met juli 2023 ontvingen de scholen(groepen) nog NPO-subsidie. Over de gehele subsidieperiode (2021-2023) ontvingen onze scholen in totaal ca. € 42 mln. De inzet van de NPO-middelen loopt als onderdeel van de exploitatie door tot en met het schooljaar 2024-2025. Het NPO-budget is beschikbaar gesteld om leerlingen te helpen om de door corona ontstane leervertragingen of vertragingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn in te lopen. Waar mogelijk worden door onze scholen de NPO-middelen ook ingezet om meer structurele verbeteringen c.q. veranderingen in het onderwijs te realiseren.

Onze scholen hebben ook in 2023 hard gewerkt aan de uitvoering van hun NPO-schoolprogramma. In de praktijk bleek realisatie te worden bemoeilijkt doordat geen geschikt personeel gevonden kan worden gezien de personeelstekorten in het onderwijs. Dat laatste manifesteert zich overigens voor de komende jaren meer en meer als een nijpend en structureel probleem.

Met NPO leervertragingen ingelopen

Scholen geven aan dat hun leerlingen in de meeste gevallen de leervertragingen hebben ingelopen. Opvallend is dat vrijwel alle scholen aangeven dat ondersteuning op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen nog steeds hard nodig is. Dit hangt blijkens allerlei onderzoeken ook samen met toenemende armoede (bestaanszekerheid), sociale druk (invloed social media), kansenongelijkheid en prestatiedruk. Deze zorgen waren er ook al voor het uitbreken van de coronapandemie; ze zijn evenwel als effect van de coronaperiode vergroot en manifester geworden. Daarom is er binnen onze scholen blijvende aandacht voor het welbevinden en het welzijn van de leerlingen en in het verlengde daarvan ook dat van onze medewerkers. Op een aantal scholen heeft een deel van de leerlingen nog steeds te kampen met verminderde motivatie en/of het ontbreken van een gezond school- en leefritme.

Veel scholen hebben gezorgd voor een uitbreiding van het ondersteuningsteam en er is een toegenomen vraag naar (meer) versterkt schoolmaatschappelijk werk dan voor de coronapandemie. Ook is op veel scholen het mentoraat versterkt. Mentoren geven aan dat het gesprek met leerlingen nog steeds veel aandacht vergt.

Welbevinden leerlingen blijft belangrijk

Het effect van inzet op zorg, schoolmaatschappelijk werk en mentoraat op het welbevinden van leerlingen wordt als positief ervaren. Interventies hebben zich vooral gericht op groepsdynamiek. De opbrengsten hiervan worden gemerkt door de docenten.

Als het gaat om het welbevinden van ons personeel, werken teams met inzet van de NPO-middelen aan de structurele schoolontwikkeling. Samen met de gesprekken over de inzet van zowel de collectieve als de individuele middelen voor werkdrukvermindering vanuit de cao levert dat inspirerende en mooie ontwikkelingen op.

Wat verder opvalt, is dat een aantal scholen doorgaat met inzet op klassenverkleining. Daarnaast geven op een aantal scholen leerlingen uit de bovenbouw bijles aan leerlingen in de onderbouw. Scholen leveren maatwerk voor specifieke groepen in de school, zoals bijvoorbeeld aan havisten, leerlingen met een migratieachtergrond of taalachterstand en aan leerlingen met ouders met een laag opleidingsniveau en/of laag inkomen. Dit alles onder het adagium van gelijke kansen door ongelijke investering.

Verbetering van de determinatie van leerlingen vraagt op een aantal scholen extra aandacht. Voor die scholen geldt dat er sprake is van een grotere discrepantie tussen het gegeven basisschooladvies en de behaalde taal- en rekenscores in het eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Door betere determinatie en differentiatie kan de school het onderwijsprogramma meer toespitsen op wat een leerling nodig heeft om mee te kunnen in het onderwijs om uiteindelijk gediplomeerd over te kunnen stappen naar een vervolgopleiding of werk.

Onze praktijk- en VSO-scholen zetten in op extra stagebegeleiding en praktijkvakken en verschillende activiteiten op het gebied van versterking van sociale vaardigheden, waarbij er ook aandacht is voor de emotionele ontwikkeling. Ook wordt ingezet op teamscholingen en trainingen. Nieuwe aangeschafte methoden en simulatieapparatuur hebben het onderwijs een op de toekomstgerichte upgrade gegeven.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies