Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Huisvesting en ICT

Homepage Huisvesting en ICT

Voor het realiseren van de missie, de strategie en de doelen van CVO is het van belang dat de scholengroepen beschikken over adequate huisvesting.

Huisvesting ondersteunt onderwijsvisie

Voor het realiseren van de missie, de strategie en de doelen van CVO is het van belang dat de scholengroepen beschikken over adequate huisvesting. CVO werkt continue aan inspirerende, aantrekkelijke, goed uitgeruste, (sociaal) veilige en duurzame onderwijshuisvesting voor leerlingen en medewerkers dat de identiteit van CVO en onderwijsconcepten en -vernieuwingen goed ondersteunt.

Kengetallen

CVO heeft in 2022 het beheer over bijna 195.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) verdeeld over 37 schoolgebouwen. Ca. 35.000 m² bvo van de huisvestingsportefeuille is zowel economisch als juridisch eigendom van CVO, waaronder het gebouw aan het Henegouwerplein en de door gedecentraliseerde schoolgebouwen van Melanchthon scholengemeenschap in Lansingerland. De rest van de gebouwen is economisch eigendom van de gemeente.

Strategisch huisvestingsplan: alle huisvestingscriteria in kaart gebracht

In 2022 is in samenwerking met de scholen een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Daarmee is de huisvestingsportefeuille van alle vestigingen in kaart gebracht aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwantitatieve criteria hebben betrekking op de leerlingenaantallen en prognoses. De kwalitatieve criteria zijn in onze visie op huisvesting de volgende: aantrekkelijk, adaptief, gezond & veilig, duurzaam en van toegevoegde waarde. De auditcommissie van de RvT voegde daar als toetsings- en beoordelingscriterium financiën nog aan toe. De uitwerking van deze kwantitatieve en kwalitatieve criteria hebben geleid tot het definiëren van vier strategieën voor de huisvesting van onze scholen. Die vier strategieën zijn:

1. Behouden en onderhouden
2. Afstoten en verplaatsen
3. Uitbreiden
4. Nader te onderzoeken

Onderdeel van het strategisch huisvestingsplan is een digitaal dashboard met een scholenpaspoort per gebouw. Elk scholenpaspoort bevat de basisinformatie en relevante kenmerken van de school zoals leerlingenaantallen, vierkante meters en financiële gegevens. De basisgegevens worden periodiek geactualiseerd.

Verbeteren ventilatie scholen: CVO investeert fors vanuit eigen middelen

CVO heeft voor 13 scholen SUVIS-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van maatregelen om de ventilatie in de gebouwen te verbeteren. In aanvulling op de subsidie gaat CVO fors uit eigen middelen investeren om de ventilatie te verbeteren. De volgende tabel bevat een overzicht van de betreffende scholen waar de ventilatie verder verbeterd wordt. Inclusief subsidie (€ 2,3 mln.) komt de totale investering uit op een bedrag van circa € 10,5 mln.

Scholengroepen

CO2-meters meten de luchtkwaliteit en maken de school gezonder

Als gevolg van COVID-19 beschikken alle scholen over CO2-meters waarvan de resultaten online beschikbaar zijn voor CVO waarmee ter plekke in de klas kan worden gestuurd op voldoende ventilatie. De afdeling Huisvesting rapporteert en adviseert hierover periodiek naar de scholen. Het aantal CO2-meters in de scholen bedraagt op dit moment 814.

ICT naar de volgende fase: van transitie naar harmonisatie

Het jaar 2022 stond voor SSO ICT voor een groot deel in het teken van het afronden van de (re)transitieprojecten die erop gericht waren de ICT-Infrastructuur van alle CVO-scholen stapsgewijs over te brengen naar één gezamenlijke ICT-omgeving van CVO. In 2022 zijn de (re)transitieprojecten van Scholengroep Penta, de raad van bestuur, de centrale beleidsstaf en de Shared Service Organisatie (SSO) afgerond, met als resultaat dat in de loop van 2022 alle organisatieonderdelen van CVO gebruik maken van de gezamenlijke ICT-omgeving. Na het afronden van de transitiefase, is in 2022 een start gemaakt met de volgende fase: de transformatiefase. Deze fase is gericht op harmonisatie/ rationalisatie en het doorvoeren van verbeteringen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het doorvoeren van procesverbeteringen, gebruik makend van de ITIL-methode. ITIL staat voor ‘Information Technology Infrastructure Library’ en bestaat uit een reeks best practice-processen voor het leveren van IT-diensten aan een organisatie. De basis van ITIL ligt in de IT, maar de principes kunnen net zo goed elders worden toegepast. ITIL stelt SSO ICT in staat de waarde te maximaliseren door processen en diensten af te stemmen op de behoeften. In 2022 is het ITIL-proces incidentmanagement ingevoerd, in 2023 zullen de ITIL-processen configuratiebeheer, probleembeheer en wijzigingsbeheer worden ingevoerd.

Ondanks chiptekort toch op tijd hardware voor CVO beschikbaar

In 2020 en 2021 zijn er wereldwijd extreem lange levertijden van ICT-hardware ontstaan door het tekort aan computerchips en door problemen in de overzeese transporten. Door een gezamenlijke inspanning van de CVO-scholen, de toeleverancier en de fabrikant is het gelukt om eind 2021 de benodigde nieuwe apparatuur te ontvangen. Veel van deze hardware was bestemd ter vervanging van afgeschreven apparatuur. In 2022 is deze apparatuur uitgeleverd aan de scholen middels diverse grote vervangings- en uitbreidingsprojecten. Ook zijn in 2022 grote aantallen digitale borden vervangen nadat de organisatie ook hierbij lange tijd te maken had met leveringsproblemen. Los van bovenstaande projecten heeft de SSO ICT in 2022 ook een groot aantal andere projecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

 • Het project ‘Portus’, waarbij voormalige Calvijnscholen en het Farelcollege zijn samengevoegd tot Portus scholengroep.
 • Het project ‘De Meerpaal’, waarbij de voormalige Calvijnschool ‘De Meerpaal’ onderdeel is gaan uitmaken van het Comenius College.
 • De ingebruikname van het nieuwe gebouw van het Zuider Gymnasium. Voor het jaar 2023 staan er diverse CVO-brede projecten gepland, waaronder het project Identity Access Management (IAM) en het project Cybersecurity.

ICT initieert innovatie

SSO ICT is binnen CVO direct betrokken bij de Programmalijn ICT & Digitalisering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Eind 2021 zijn het programmateam en het projectteam gestart waaraan SSO ICT ook deelneemt. Binnen deze programmalijn zijn in 2022 drie deelprojecten gedefinieerd die allen op eigen wijze gericht zijn op innovatie:

 • Visievorming, Infrastructuur ICT & Digitalisering
 • Deskundigheidsbevordering ICT & Digitalisering
 • Pilots/Innovatie ICT & Digitalisering

Met deze deelprojecten zijn in 2022 grote stappen gezet. In 2023 worden deze deelprojecten geborgd in de staande organisatie. Concrete resultaten die met deze deelprojecten bereikt zijn:

 • De realisatie van een CVO-breed innovatienetwerk ICT & Digitalisering
 • De organisatie van drie workshops voor de scholengroepen op het gebied van visie en infrastructuur (workshop visieversneller, workshop leermiddelen in kaart en de workshop roadmap)
 • Het opstellen van profielen in het kader van deskundigheidsbevordering op het gebied van ICT en digitalisering
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies