Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Accent

Homepage Accent

Strategisch personeelsbeleid

‘Elk van onze zes scholen heeft een eigen personeelsbeleid, onder de paraplu van Accent. Het gaat bij alle vestigingen om: eigenaarschap vormgeven, verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen en ontwikkelmogelijkheden bieden. De scholen zitten in verschillende fasen van ontwikkeling. Het personeelsbeleid verschilt daarom per school. Strategisch personeelsbeleid is dus ook: rekening houden met wat elke vestiging nodig heeft.

In 2023 liep ons taakbeleid af; we zijn daarom met de medezeggenschapsraden op onze scholen gestart met het formuleren van nieuw taakbeleid. Dit maken we voor heel Accent; het is vervolgens per school nader in te vullen.

Werving en selectie gebeurt veel via huidige medewerkers, omdat we jaarlijks per school een of twee medewerkers zoeken voor specifieke rollen. We adverteren ook. We nemen mensen aan met andere bevoegdheden dan in het reguliere voortgezet onderwijs: mensen met een pabo-diploma bijvoorbeeld. We brengen onze vormen van onderwijs daarom ook onder de aandacht tijdens voorlichtingsevents op pabo’s; vooral onze twee vso-scholen zijn actief op dit gebied.

We zijn sinds vorig kalenderjaar bezig om een nieuw schoolplan te schrijven. Strategisch personeelsbeleid krijgt daarin een apart hoofdstuk. Op basis van de visie in dit nieuwe plan maken de scholen hun eigen vierjarenplannen.

Op het gebied van human resources (HR) hebben we er vorig jaar met elkaar voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de gesprekscyclus bij de collega’s te leggen. Iedere medewerker kan een gesprek aanvragen en ontwikkelvragen stellen. Met het oog daarop hebben we een studiemiddag voor alle teams gehouden over de eLoo-DOT, de digitale observatietool.

In 2023 zijn we overgestapt op een andere vorm van verzuimbegeleiding bij Zenez, specialist op dit gebied. De rol van de HR-adviseur van CVO is daardoor groter geworden. Het streven is het ziekteverzuim te verminderen. Verder zijn scholen meer met teambuilding en vitaliteit bezig geweest.’

Passend onderwijs

‘We proberen elke leerling een eigen leerroute te laten volgen. Bij binnenkomst op een van onze scholen wordt er een start-ontwikkelingsperspectiefplan (Start-OPP) gemaakt met een prognose van het uitstroomniveau. Tijdens het onderwijs wordt dit OPP telkens bijgesteld. De term “onderwijs op maat” dekt de lading het beste, wij verzorgen passend onderwijs in optima forma.

Onze scholen worden steeds beter in het lesgeven voor taal en rekenen op drie niveaus. Die drie niveaus – uitstroomrichtingen – zijn: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. We leiden overigens niet alleen op voor werken of leren, maar ook voor wonen, vrije tijd en burgerschap.

Vorig kalenderjaar is voor het eerst het landelijke vso-diploma uitgereikt voor de uitstroomrichtingen arbeid en dagbesteding; voor de uitstroomrichting vervolgonderwijs was dit al mogelijk. We hebben er samen met de andere scholen van collega-besturen aan gewerkt om dit ook in Rotterdam mogelijk te maken. De uitreiking vond op 5 juli plaats in het Rotterdamse stadhuis door onderwijswethouder Kasmi, het was een mooi moment.

Als experiment konden in 2023 vso-leerlingen ook de Entreeroute volgen voor de doorstroming naar het mbo. In 2024-2025 starten we samen met Penta Hoogvliet een pro-vmboklas. Dat is een vervolgstap op het gebied van inclusie.’

Allocatie van middelen

‘We streven naar goed onderwijs in goede gebouwen met goed personeel en goede onderwijsmethoden. Een groot deel van de middelen besteden we aan salarissen. Levensecht leren staat bij ons hoog in het vaandel, om het leren aantrekkelijk en inspirerend te maken voor leerlingen. Daarvoor hebben we mooie projecten gestart: winkel en lunchroom Het Meesterwerk in 2022 en de werkplek van touwgroothandel Paracord bij Accent praktijkonderwijs Capelle in 2023.

We investeren voortdurend in goede praktijkruimtes. Vorig kalenderjaar hebben we 80 procent van de huisvestings- en ICT-projecten op onze investeringsbegroting kunnen realiseren.

Naast onze bekostiging door de overheid ontvangen we veel subsidies, bijvoorbeeld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vorig jaar startte de maaltijdsubsidie voor Rotterdamse scholen, waaruit we ontbijt voor leerlingen betaalden.

De medezeggenschapsraden hebben inspraak bij de begroting. De schooldirecteuren overleggen voortdurend met hun medezeggenschapsraad, ook als er geen instemmingsvraag is. We betrekken partijen vroegtijdig bij processen, zodat de instemming daarna een formaliteit is.’

Toetsing en examinering

‘We werken op maat, elke leerling volgt een eigen niveau. We doen aan toetsing en examinering bij de brancheopleidingen, de leerlingen stellen portfolio’s samen, ze voeren een eindgesprek met iemand van buiten, en voor het vso en praktijkonderwijs worden diploma’s uitgereikt. Leerlingen kunnen bij ons niet zakken, ze krijgen altijd een diploma op hun niveau. Alleen voor de Entree-route gelden eisen die het mbo stelt, volgens examenregelingen en protocollen.

We toetsen ook op maat bij taal en rekenen en bij een leerlijn als koken. We hebben verder diverse volg- en observatielijsten voor de stage en voor arbeids- en sociale vaardigheden. De resultaten zetten we in de leerlingvolgsystemen EA-Match - voor het pro – en Parnassys – voor het vso.’

Nationaal Programma Onderwijs

‘We hebben met de NPO-middelen in 2023 achterstanden weggewerkt bij taal en rekenen. Tegelijk werkten we aan het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Voor de leerlingen organiseerden we extra activiteiten die ze met elkaar konden doen, zoals excursies. Voor de collega’s waren er bijvoorbeeld teamtrainingen. We hebben ook NPO-geld ingezet om beter de achterstanden en vorderingen bij de leerlingen te kunnen meten.

Op twee scholen werd een aantal keren een Campusweek gehouden, verzorgd door Campus 010. Dit hield in dat leerlingen tijdens zo’n week educatieve workshops volgden, terwijl de medewerkers onderwijs ontwikkelden.

Van de rest van het budget borgen we wat er in gang is gezet. We blijven investeren in sociaal-emotionele begeleiding en in themaweken voor de leerlingen.

Een belangrijke lesson learned uit de coronaperiode is dat het sociale aspect van een school blijvend aandacht verdient. Want een school is een sociale leeromgeving waar leerlingen de maatschappij leren kennen en sociale vaardigheden aanleren. Dat komt bij onze leerlingen nog meer naar voren dan bij leerlingen in andere vormen van onderwijs. Wat ons betreft hebben we geleerd: nooit meer de school dicht in zo’n situatie; al hebben we er veel van geleerd toen het moest. Sommige zaken blijken ook heel goed online te kunnen, zoals vergaderen.

Een van onze scholen, Accent Hoogvliet, is de hele vakantie opengebleven. Dat was een succesvol experiment.’

Werkdrukmiddelen

‘We zijn echt aan de slag gegaan met de collectieve werkdrukmiddelen. Het uitgangspunt was dat iedereen ervan moest profiteren. De directeuren hebben met hun hele team overlegd in verschillende gespreksrondes. De ene school heeft uit deze middelen een extra conciërge aangesteld. Een andere heeft er sport voor de medewerkers buiten de schooltijden mee georganiseerd. Bij andere scholen zijn er vanuit de individuele middelen extra vrije dagen opgenomen, aansluitend aan een schoolvakantie. We vinden het mooi dat de besteding echt in goede samenspraak is gegaan.

De PDCA-cyclus is nog niet doorlopen; we zitten nog bij de D van Doen.’

Basisvaardigheden

‘Onze leerlingen hebben per definitie achterstanden op het gebied van taal en rekenen. We besteden al zoveel mogelijk aandacht aan deze vakken, om leerlingen zo ver mogelijk te brengen. We toetsten altijd al of leerlingen de referentieniveaus 1F en 2F haalden. We monitorden goed wat de vorderingen zijn van de individuele leerling. In 2023 hebben we de vervolgstap gemaakt om deze vakken ook op groepsniveau te volgen.

Drie van onze scholen hebben de subsidie voor basisvaardigheden gekregen. Daarmee geven we taal, rekenen en burgerschap nog meer aandacht en verbeteren we het lesgeven in deze vakken op de drie niveaus.

Op het gebied van burgerschap gebeurt er al veel bij onze scholen. We brengen de leerlijn goed in kaart en benoemen de doelen. Binnen deze leerlijn is het streven om alle thema’s te bespreken. Dat gebeurt niet aan de hand van een boekje, maar zo praktisch mogelijk, zoals de thema’s zich voordoen in het dagelijks leven. Hoe de leerlingen zich op dit terrein ontwikkelen, volgen we door observaties en gesprekken met de leerlingen. Bij de leerlijnen voor taal en rekenen noemen we geen eindniveaus.’

"We streven naar goed onderwijs in goede gebouwen met goed personeel en goede onderwijsmethoden."

Coen van Noordwijk en Ella Noordhoek algemeen directeur Accent / directeur bedrijfsvoering
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies